طرح تولید درب و کابین آسانسور

طرح تولید درب و کابین آسانسور – آسانسور وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آسانسور ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺸﺮ در ﻗـﺮن ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺑـﺎﻻﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺮاح آﺳﺎﻧﺴﻮر اﻣﺮوزی داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺰرگ اﺗﻮود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺗﻮود ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دو وزﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮح اﺑﺘﺪاﺋﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر را اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ آﺳﺎﻧـﺴﻮر ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی و دارای ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اوﺗﯿﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ شد. آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ.

آشنایی با قطعات آسانسور

آسانسور ها بسته به نوع سیستم تعلیق آنها از قطعات مختلف و بسیار زیادی تشکیل میشوند که در بین این قطعات هم لوازم الکتریکی به چشم میخورد و هم لوازم مکانیکی که هرکدام در زمینه حرکت صحیح و استاندارد آسانسور نقش مهمی را ایفا میکنند.
آسانسور ها از قطعات بسیار زیادی مانند:
آهن آلات آهن کشی-ریل های وزنه و کابین-پشت بند های وزنه و کابین-براکت های وزنه و کابین-درب طبقات که شامل مکانیزم درب و لته ها(لنگه های درب ها) میباشد-کابین-درب کابین که مانند درب طبقات از مکانیزم درب و لته ها تشکیل شده است-شستی کابین-شستی طبقات-سیم بکسل آسانسورها-موتور-تابلو فرمان-گاورنر-پاراشوت-تراول کابل-کفشک ها-میکروسوییچ ها-سنسورها و…
قسمتی از آسانسور که مانند اتاقک است ومسافران و یا بار، داخل آن قرار گرفته و جابجا می شوند.دکور داخلی کابین به صورت دلخواه انتخاب میشود و میتواند تمام استیل _ام دی اف – ترکیبی از ام دی اف و استیل و یا هر چیز دیگری به انتخاب و سلیقه مصرف کننده باشد.کابین ها بسته به ظرفیت و کارایی کابین در ابعاد و ارتفاع مختلف ساخته میشوند و میتوانند:نفر بر-باربر-غذابر-ماشین بر-تخت بر-لیفتراک بر و شیشه ای ساخته شوند.

ریل آسانسور (guid rails)

ریل آسانسور جهت حفظ مسیر کابین و قاب وزنه به صورت عمودی و جلوگیری از نوسانات افقی هنگام سوار شدن مسافر داخل آسانسور میباشد.کابین آسانسور توسط کفشک هایی بسته به وزن و کاربری کابین میتواند لغزشی و یا غلطکی باشد در بین ریل ها حرکت میکند و بین طبقات جرکت میکند.از دیگر وظایت ریل میتوان به نگهداشتن آسانسور به هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی اشاره کرد.
درب طبقات اسانسور در انواع و اشکال مختلفی ساخته می شود.دلیل وجود درب طبقه اسانسور ایمنی و ورود و خروج مسافر به داخل کابین اسانسور است.اندازه درب طبقات اسانسور با توجه به طراحی آسانسور و متناسب با کاربری آن در عرض ها و ارتفاع های مختلف عرضه می گردد.متداول ترین نوع درب اسانسور درب لولایی(دستی) درب تلسکوپی(کنار جمع شونده) و درب تلسکوپی(از وسط بازشو) است.البته بسته به کاربرد اسانسور از درب های اتوبوسی- آکاردئونی – گیوتینی غیره نیز استفاده می شود.

موتور آسانسور(MACHINE)

می توان گفت که قلب و مرکز اصلی یک آسانسور، موتور یا نیروی محرکه آن است که نیروی لازم جهت جا به جایی کابین توسط موتور تولید میشود،موتور های آسانسور مدل های مختلفی دارند که میتوان در بین آنها به موتور های گیربکس و گیرلس اشاره کرد که موتور های گیرلس هم به دو تیپ موتور خانه دارد و بدون موتور خانه تقسیم میشود.موتور آسانسور توسط سیم بکسل ها و به دستور تابلو فرمان آسانسور کابین و قاب وزنه را جا میکند.
تابلو فرمان آسانسور یکی از مهمترین بخش های آسانسور است که میتوان گفت مرکز پردازش تمام دستورات و عملیات آسانسور است ، چرا که دستورهای لازم از طریق مدار فرمان به موتور فرستاده می شود و عملکرد موتور وتمامی قطعات الکترونیکی وابسته به دستورات تابلو فرمان است. تابلو فرمان آسانسور انواع مختلفی دار که در بین آنها میتوان تایبو فرمان دو سرعته(۲spd) و تک سرعته (vvvf) اشاره کرد.در تابلو فرمان های (VVVF) حرکت و ایست آسانسور بسیار نرم بوده و علاوه بر اینکه مسافر به سختی متوجه حرکت آسانسور در این نوع آسانسور ها میشود بلکه در عمر مفید قطعات نیز تاثیر بسیاری خواهد داشت.

گاورنر(Governor) و پاراشوت(Safety gear)

ترمز ایمنی که به نام پاراشوت شناخته میشود از مهم ترین بخش های آسانسور است که قادر است توسط فک هایش کایین را از حرکت روی ریل بازدارد،.پاراشوت به این صورت عمل میکند که به محض افزایش بیش از حد سرعت کابین گاورنر از حرکت می ایستد و توسط سیم بکسلی که گاورنر و پاراشوت را به هم متصل میکند اهرم پاراشوت را میکشد و فک های پاراشوت را به هم نزدیک میکند،در این زمان بر اثر وزن کابین و سطح تماس فک ها با ریل کابین می ایستد.

بافر یا ضربه گیر(Buffer)

اگر به هر دلیلی آسانسور در پایین ترین ایستگاه توقف نداشته باشد و به سمت کف چاه سقوط کند سایر سیستم های ایمنی هم عملکرد نداشته باشند پس از طی کردن چند سانتی متر با قطعه ای به نام بافر برخورد خواهد کرد.وظیفه این قطعه کاهش شدت ضربه وارده به کابین میباشد. بافر ها در انواع مختلفی ساخته میشوند که بین آنها میتوان به بافر های پلی اورتان و هیدرولیکی اشاره کرد.
تراول کابل نوعی سیم تخت است که معمولا از ۲۴ رشته سیم نمره ۱۰ تشکیل شده است و وظیفه انتقال اطلاعات از تابلو فرمان به کابین و جعبه رویزیون را دارد.دلیل نامگذاری تراول کابل این است که همواره همراه کابین در حال حرکت است و به همین دلیل انتخاب جنس مرغوب بسیار مهم است.

کد آیسیک مرتبط با طرح توجیهی تولید درب و کابین آسانسور

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصولکد آیسیک
آسانسور با موتور گیربکس دار۲۹۱۵۴۱۲۳۰۲
آسانسور با موتور گیرلس۲۹۱۵۴۱۲۳۰۳
آسانسور مغناطیسی دایم۲۹۱۵۴۱۲۳۰۴
آسانسور پنوماتیک۲۹۱۵۴۱۲۳۰۵
آسانسور هیدرولیکی۲۹۱۵۴۱۲۳۰۸
آسانسور گیوتینی۲۹۱۵۵۱۲۳۰۹
آسانسور کشویی۲۹۱۵۵۱۲۳۱۰
آسانسور تلسکوپی یا سانترال۲۹۱۵۵۱۲۳۱۱
موتور گیرلس آسانسور۲۹۱۳۴۱۲۳۸۰
انواع آسانسور و راهروی برقی۲۹۱۵۳۱۲۳۰۱
سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر۲۹۱۵۵۱۲۳۷۲
قفل آسانسور۲۸۹۳۴۱۲۴۶۱
موتور گیربکس آسانسور۲۹۱۳۴۱۲۳۷۸
قطعات آسانسور۲۹۱۵۴۱۲۳۶۷
درب آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۳۶۸
کابین آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۳۶۹
ریل آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۳۷۰
مگنت درب باز کن آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۳۷۱
ضربه گیر پلی اورتان آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۳۸۸
ترمز ایمنی آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۴۳۱
کاراسلینگ کابین آسانسور۲۹۱۵۵۱۲۴۱۰
تابلو کنترل آسانسور۳۱۲۰۵۱۲۴۶۹
پنل الکتریکی آسانسور۳۱۲۰۵۱۲۵۲۱
جعبه رویزیون آسانسور۳۱۲۰۵۱۲۵۰۷
دسته سیم ثابت آسانسور۳۱۹۰۵۱۲۵۲۹

کد تعرفه گمرکی مرتبط با طرح توجیهی تولید درب و کابین آسانسور

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصولکد تعرفه گمرکی
آسانسور با موتور گیربکس دار۸۴۲۸۱۰۱۰
آسانسور با موتور گیرلس۸۴۲۸۱۰۲۰
آسانسور مغناطیسی دایم۸۴۲۸۱۰۳۰
آسانسور پنوماتیک۸۴۲۸۲۰۰۰
آسانسور هیدرولیکی۸۴۲۸۱۰۲۰
آسانسور گیوتینی۸۴۲۸۱۰۹۰
آسانسور کشویی۸۴۲۸۱۰۹۰
آسانسور تلسکوپی یا سانترال۸۴۲۸۱۰۹۰
موتور گیرلس آسانسور۸۴۲۵۳۱۲۰
انواع آسانسور و راهروی برقی۸۴۲۸۱۰
سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر۸۴۳۱۳۱۹۰
موتور گیربکس آسانسور۸۴۲۵۳۱۱۰
قطعات آسانسور۸۴۳۱
درب آسانسور۸۴۳۱۳۱۳۰|۸۴۳۱۳۱۱۰
کابین آسانسور۸۴۳۱۳۱۲۰
ریل آسانسور۸۴۳۱۳۱۹۰
مگنت درب باز کن آسانسور۸۴۳۱۳۱۹۰

موارد مصرف و کاربرد درب و کابین آسانسور

ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺎورﻧﺮ، ﭘﺎراﺷﻮت، ﻗﻔﻞ اﯾﻤﻨﯽ، درب، ﮐﺎﺑﯿﻦ، رﯾﻞ، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن، ﺗﺮاوﻟﺮ، ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ می باﺷﺪ. ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯽ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در اﻧﻮاع آﺳﺎﻧﺴﻮر دﺳﺘﮕﺎه می باﺷﺪ.

اهمیت تولید درب و کابین آسانسور در کشور

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤـﻮﻻت ﺷـﮕﺮﻓﯽ در ﻃﺮاﺣـﯽ و اجرای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮ، ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺻﺮﻓﻪﺟـﻮﺋﯽ در ﻓـﻀﺎ و اﻧـﺮژی و زﻣﺎن، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻮﯾﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﻬﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎی بلند ﻣﺮﺗﺒـﻪ، وﺟـﻮد آﺳﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎی ﭘﺮسرﻋﺖ، ﮐﻢ ﺻﺪا و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و وزن را در سـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ اﻣـﺮی اﺟﺒـﺎری ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ به گونه ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺼﺐ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.طرح تولید درب و کابین آسانسور

تجهیزات و ماشین آلات تولید درب و کابین آسانسور

دستگاه خم کن
گیوتین
کمپرسور
اره آتشی
دریل ستونی
کپسول هوا و گاز
پرس ضربه ای
فرز دستی
دریل دستی و …

وضعیت تولید آسانسور در ایران

کشورهای توليد كننده عمده آسانسور به سه حوزه جغرافيايی تقسيم می‌شوند كه مهمترين حوزه كشور آمريكا از بخش بسيار فعال قسمت آسانسور و قطعات توليدی آن برخوردار است. حوزه دوم ، كشورهای شرق آسيا بوده كه مشهورترين آنها كشورهایژاپن و كره می‌باشند. حوزه سوم جغرافيايی بخش اروپا شامل كشورهای فرانسه ، ايتاليا ، آلمان و اسپانيا از جمله كشورهای بارز مي‌باشد كه تنگاتنگی اقتصادی زيادی با كشور ايران در زمينه آسانسور دارند. و در حال حاضر بيشتر كشورهاي اروپايی همكاری نزديك با كشور ايران را دارند.در حال حاضر بيشتر كشورهاي اروپايی همكاری نزديك با كشور ايران را دارند. ازكشورهای واردكننده آسانسور و اجزاء وقطعات آن می‌توان كشورهای حوزه خليج فارس ، آسيای ميانه و كشورهای خاورميانه را نام برد. ضمناً كشور ايران نيز در حال حاضر برخی از اجزاء و قطعات آسانسورهای تا سرعت ۶/۱ متر برثانيه را وارد می‌نمايد و واردات آسانسور پكيج برای ساختمانها و پروژه‌های خاص و سرعت های بالا با انجام طراحی ، نصب و راه‌اندازی در داخل صورت می‌پذيرد.طرح تولید درب و کابین آسانسور

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید درب و کابین آسانسور

ظرفیت تولید سالیانه : ۱۶۰۰ دستگاه
نرخ برابری دلار : ۲۸۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۴۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۱۲۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۲۶ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۹.۵ میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : ۴ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۲۹ درصد

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید درب و کابین آسانسور آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری و جواز تاسیس خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.