جواز تاسیس مجتمع تولید فرش دستباف

برای دریافت جواز تاسیس مجتمع تولید فرش دستباف باید موارد زیر را در نظر داشته و رعایت نمایید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380/12/22تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390/04/15بند2 ماده2
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011701
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری1001946


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380/12/22تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390/04/15بند2 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده10010وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
کاربری اراضی10208وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی15ichto.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380/12/22تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی 
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390/04/15بند 2 ماده2
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380/12/22تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390/04/15بند2 ماده 2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380/12/22تبصره و ماده 3 آیینامه اجرایی مربوطه
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390/04/15بند2 ماده 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
برای دانلود رایگان بهترین نمونه های طرح توجیهی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی و … می توانید به سایت بهین یاب تجارت مراجعه نمایید.