جواز تاسیس خدمات تاسیسات برقی ساختمان

اتحاديه طلافروشان،نانوايان،تعميركاران وصنوف مشابه                                                  شماره:1151/86/5/ب                   ‍*********************************************

متن آئين نامه اجرائي و ضوابط صدور پروانه كسب

اتحاديه طلافروشان،نانوايان،تعميركاران وصنوف مشابه

باحضوراعضاءهيئت رئيسه اتحاديه شرايط وضوابط خاص اتحاديه بشرح ذيل تعيين ومقررگرديدپس طرح وتصويب درجلسه كميسيون نظارت به مورداجراءگذاشته شود.

ماده1) فردصنفي دراين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شودكه طبق قانون نظام صنفي،آئين نامه اجرائي ضوابط صدورپروانه كسب ورعايت اين ضوابط خاص باتحصيل پروانه،محل كسب مناسبي جهت يكي ازرسته هاي تحت پوشش اتحاديه دايرنموده وباقبول مسئوليت،شخصايابوسيله مباشرواجدشرايط درمحل مزبوربه فعاليت وكاراشتغال ورزد.

ماده2) دراين اتحاديه صنفي براي11رسته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادرميشود.

1-خدمات تاسيسات برق ساختماني

2-خدمات عكاسي

3-طلافروشي

4-درودگري(نجاري)

4-تولیدی کفش

5-تولیدی لباس وپوشاک

6-نصب ایزوگام

7-خدمات کامپیوتری

8-تعمیرات لوازم صوتی

9-تعمیرات لوازم خانگی برقی

10-خطاطی وپارچه نویسی

11-دیگرصنوف مشابه

ماده3) تعيين وپذيرش سقف صنفي صدور پروانه كسب براي متقاضيان وحدودوفاصله دراتحاديه وجودنداشته وقابل رعايت نميباشد.

ماده4) حق عضويت ووروديه وكارت مباشرت ساليانه اعضاي اتحاديه وتصويب كميسيون نظارت شهرستان قابل اجراء خواهد بود .

ماده5) فعلا حساب متمركزاتحاديه نزد بانك توسعه تعاون  بوده وشماره حساب جاري به شماره1118101646402بابت  تمركزدرآمداتحاديه افتتاح گرديده است.

ماده6) مدارك لازم براي جواز تاسیس خدمات تاسیسات برقی ساختمان :

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-استعلام وموافقت اداره نظارت براماكن عمومي

3-ارائه گواهي عدم اعتياد

4-ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كيفري

5-درخواست كتبي متقاضي باذكرآدرس دقيق ورسته موردتقاضا

6-اجاره نامه رسمي ياسندمالكيت واحدصنفي

7-مدارك عمومي (فتوكپي شناسنامه،كارت ملي،آخرين مدرك تحصيلي و12قطعه عكس جديد،گواهي پايان خدمت يامعافيت دائم ياارائه گواهي معتبر مبني برداشتن معافيت تحصيلي ياپزشكي،دارندگان دفترچه آماده خدمت بدون مهر غيبت)

8-استعلام ازمركزآموزش فني وحرفه اي براي صنوف فني

9-ارائه هرگونه مدرك مبني برتشكيل پرونده وياهريكازاوراق پرداخت مالياتي

10-تسويه حساب عوارض برمشاغل شهرداري وياارائه رسيدپرداخت عوارض

ماده7) داشتن جعبه كمكهاي اوليه وكپسول آتش نشاني جهت رعايت موارد ايمني براي هرواحد صنفي الزامي است.

اين ضوابط در7ماده درمورخ 08/07/1391دركميته تعيين ضوابط ومقررات داخلي اتحاديه ها طرح وپس از تصويب در كميسيون نظارت شهرستان قابل اجرا خواهد بود.

اعضاي هيئت مديره:

1-رضارحیم پور2-ناصرعليزاده3-فيروز محمدي4-منصورقاسمي5- علي امام نژاد