جواز تاسیس واحد صنعتی

جواز تاسیس واحد صنعتی

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران10061384/09/05ماده 4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
قرارداد اجاره دارایی100780
تکمیل پرسشنامه سرمایه گذاری10115
ارائه برنامه زمان بندی اجرایی پروژه10116
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 5 بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 5 بند7
مدت زمان صدور مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 5 بند 3 
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 5 بند 4
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور جواز تأسیس11025000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/068071395/06/06تعرفه
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 5 بند 5
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ابطال تمبر مالیاتی11131
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18ماده 1 تبصره 1
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 6 بند 2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18ماده 6
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 6 بند 4 
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید جواز تأسیس16537500 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/068071395/06/06تعرفه
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18ماده 6
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 6 بند6 
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه طرح توجیهی و فنی1001469
بررسی و تایید هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام10118
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18ماده 4
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 7 بند 2
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 7 بند 4
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 8 بند 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مصوبه هيئت مديره شركت1001899
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام113111398/11/28ماده 8 بند 3