طرح تولید سیم بکسل

طرح تولید سیم بکسل – ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ یکی از ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﻌﺪادی رﺷﺘﻪ ﺑﺪور ﻳک ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد مشخصی ﻣﻔﺘﻮل فولادی بدست آمده اند.
ﺗﻌﺪاد و اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮلی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و بستگی ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس الگوهای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺺ می گردد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻗﻄﺮی ﻛﻤﺘﺮ از یک ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﭻ ﺑﻜﺎر می رود . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﻛﺖ در زواﻳﺎ و ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﮔﺮه زدن و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ، ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ده ﻫﺎ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود. ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻنی دارﻧﺪ وﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید سیم بکسل

طرح توجیهی تولید ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی: ۲۸۹۹۱۲۱۱

موارد مصرف و کاربرد سیم بکسل

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در دﺳﺘﮕﺎهها و ادوات اﺳﺖ: اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑر ﻫﺎ، ﻧﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻜﺎنیکی، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ، آسانسورهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی، دستگاههای حفاری.

قیمت خط تولید سیم بکسل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیم بکسل ، برابر با ۴۰۵۳۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

پریفرمینگ یا پیش شکل دادن در فرآیند طرح توجیهی تولید سیم بکسل و اهمیت آن در بازار ایران

بطور کلی سیم بکسل در دنیا بصورت پیش شکل داده شده در فرآیند تولید ، ارائه میشود وشاید تنها جایی که به این مسئله اهمیت داده نمیشود ، ایران باشد .چرا که خریداران بیش از هر چیز به قیمت اهمیت میدهند و تصور میکنند که با اینکار سود بیشتری را کسب کرده اند .
پریفرمینگ ، بخش یا فرآیندی از تولید سیم بکسل یا طناب فولادی میباشد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که باعث از بین رفتن مقاومت و فشار موجود در مفتول فولادی میگردد . در واقع در فرآیند پریفرمینگ ، مفتولها و استرندها آماده میشوند که شکل مارپیچی و اصلی سیم بکسل را به خود بگیرند . این مرحله که شامل ۲ بخش است ، حکم نرمش و گرم کردن بدن را قبل از یک فعالیت جدی ورزشی ، برای سیم بکسل دارد و اگر این فرآیند به درستی صورت نگیرد میتواند آسیب جدی به کیفیت سیم بکسل وارد نماید .
کارخانجات تولید سیم بکسل این فرآیند را ، قبل از مراحل بافت استرند و بافت طناب انجام میدهند تا فشارمفتولها و استرندها را به شکل قابل توجهی کاهش دهند. توجه داشته باشید که اکثر تولید کنندگان کوچک کشور چین این مرحله را به خوبی انجام نمیدهند و با اصرار خریدار و یا واردکننده ، مبنی بر کاهش قیمت نهایی ، بخشی از این مرحله به منظور کاهش هزینه برق و پایین آوردن قیمت تمام شده سیم بکسل و رقابت قیمتی با دیگر تولید کنندگان چینی ، حذف میشود
بقیه داستان را هم خودتان حدس بزنید ! واردکننده سیم بکسل را وارد کشور میکند و اعلان میکند که قیمت من از همه پایین تر است ! کیفیت که اصلا حرفشو نزن ، من نامبر وان و شماره یک بازارم ! مصرف کننده هم که دنبال سیم بکسل ارزان میگردد ، اقدام به خرید میکند و ……….
عملیات پریفرمینگ موجب میشود که پیوستگی و پایداری مفتولها و استرنها بیشتر شود به گونه ای که وقتی یک استرند سیم بکسل را برش میزنید ، مفتولها شکل مارپیچی خودشان را حفظ میکنند و تمایلی به از دست دادن شکل مارپیچی خود ندارند و به همان شکل باقی می مانند .
مزایای یک عملیات پریفرمینگ خوب بر روی مفتولها و استرنها در فرآیند تولید سیم بکسل به شرح ذیل میباشند :
بعد از برش ، نیازی به مهار سیم بکسل نمیباشد .( توجه : این بدین معنی نیست که در زمان نگهداری یا جابجایی و یا نصب نیلزی به مهار کردن ندارند و آزاد باشند چرا که ممکن است به جایی یا چیزی بر خورد کنند لذا به یک مهارنیاز دارند )
انعطاف بسیار بالایی نسبت به نوع پریفرم نشده دارد و مدت زمان خیلی بیشتری عمر میکنند و مدت بیشتری را میتوانند تحت سرویس باشند . مفتول های سیم بکسل پریفرم نشده حالت ارتجایی و فنری دارند و میتوانند موجب خسارت شوند .
اگر مفتول سیم بکسل درحین کار شکسته شود از آنجاییکه خواب مفتول به سمت داخل میباشد آسیبی به درام یا مفتولهای دیگر مجاور وارد نمی نماید .
از آنجاییکه تمایلی به باز شدن ندارند ، در حین کار و یا هنگامیکه زیر بار نیستند ، پیچیده و یا باز نمیشوند .
بسهولت بر روی درام و یا فولی می چرخند و گره خودگی کمتری دارند .

میزان سرمایه مورد نیاز واحد تولید سیم بکسل

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۷۷۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۷۵۵۸۵.۸میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۹۶۵۵.۴۷۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۸۵۲۴۱.۲۷۵ میلیون ریال

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اسلب سنگ مصنوعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری و جواز تاسیس خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.