صدور پروانه بهداشت

صدور پروانه بهداشت به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس ضوابط مربوطه ( دانلود ضوابط به صورت کلی ) ( دانلود به صورت تکی ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.

توجه: جهت درخواست پروانه های بهداشتی مدارک و فرم های مربوطه را با توجه به راهنما تکمیل و به کارشناس مربوطه جهت بررسی ارائه گردد.

مدارک لازم جهت صدور/اصلاح و افزایش خط تولید :

1- درخواست كتبي در سربرگ شرکت با شماره وتاریخ وامضا مدیر عامل

2-تصوير برابر اصل شده پشت و روی پروانه بهره برداری از صنایع یاجهاد کشاورزی

3- نقشه ساختمانی (مقياس100:1) یا (مقياس200:1) با جدول راهنماي متراژ کلیه قسمتها ممهور به مهر شرکت

4- کروکی و نشانی دقیق محل واحد (با ذکر کدپستی)

5- گواهی ثبت شرکت ها (درصورت شركت بودن)

6-فرم شماره 1 (وضعیت و امکانات ساختمانی)

7-فرم شماره 2 (بازدید کارشناسی)

8- پروانه بهره برداري(و تاسيس ) بهداشت قبلي (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

9-ارائه آگهي مبني بر مفقود شدن پروانه بهره برداری بهداشت قبلی در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار(در صورت درخواست المثنی)

10-نامه معرفی وتاییده شبکه بهداشت شهرستان(در صورتیکه واحد تولیدی در شهرستان های تابعه می باشد)

11- فیش واریزی به مبلغ ***** ریال جهت صدور يا مبلغ **** ریال جهت اصلاح یا المثنی نزد بانک مرکزی ( جهت اطلاع از میزان پرداختی با مشاوران ما تماس بگیرید. )

 

شماره حساب ، کدشناسه واریز و شماره شبا جهت واریز وجع مربوطه

کلیه شعب بانک ملی

شماره حساب : 4001035203015489

کدشناسه واریز : 368035259140104002173529005901

شماره شبا : 890100004001035203015489  IR 

صدور پروانه بهداشت