صدور پروانه ساخت بهداشت

پروانه ساخت به مجوزی اطلاق می شود که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر شده باشد.

مدارك لازم جهت صدور پروانه ساخت

1 – درخواست كتبي به عنوان معاونت غذا ودارو/شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه.

( جهت دریافت نمونه درخواست اینجا کلیک کنید)

2 – فرم سه برگي درخواست صدور پروانه ساخت تكميل توسط مسئول فني

( جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید، این فرم بایدتایپ شده باشد.)

3 – طرح برچسب و پوشش بسته بندی (مطابق با ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

4 – تصویر برابر اصل تصديق ثبت علامت (نام تجاری )

5 – تعهد نامه طرح برچسب
( جهت دریافت نمونه تعهدنامه، اینجا کلیک نمایید )

6 – تصویر قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید، در صورت نداشتن تجهیزات لازم برای محصول مورد تقاضا

7 – واریز مبالغ متناسب با محصول مورد درخواست

8 – تصویر پروانه بهره برداري بهداشتی ( در صورت درخواست هم زمان صدور پروانه بهره برداری ذکرجمله پروانه بهره برداری در دست اقدام در متن درخواست )

9 – تصویر کارت فعالیت مسئول فني (کلیه شیفت های تولیدی) ، صرفا کارت فعالیت صادر شده توسط سامانه TTAC

الف -تصدیق ثبت علامت باید دارای مشخصات زیر باشد

۱- نام مالک تصدیق ثبت علامت (نام )تجاري بایدمطابق با نام ذکر شده در مجوز فعالیت اقتصادی باشد.

۲- تاریخ آن بایدداراي اعتبار باشد.

۳-طبقه و كالاي مورد درخواست در محل مربوطه درج شده باشد.

ب- برابر اصل شدن توسط یکی از چند روش زیر قابل انجام می باشد:

۱- جهت واحدهای مستقر در شهر اصفهان توسط اداره صدور پروانه های بهداشتی

۲-جهت واحد های مستقر در شبکه های بهداشت درمان توسط کارشناسان کنترل مواد غذایی و بهداشتی شهرستان مربوطه

۳- توسط مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی

ج-در مورد رسید بانکی موارد زیر رعایت شود:

۱-بر روی رسید بانکی نام کارخانه/شرکت/ متصدی و نام فرآورده به صورت خوانا ذکر شود.

۲- مبلغ ذکر شده به ازای یک فقره فرم سه برگی می باشد . درصورتی که متقاضی بیش از یک فقره پروانه ساخت می باشید می توانید مبالغ را در یک رسید بانکی تجمیع نمایید.

۳-فقط رسید صاحب حساب اخذ می شود.