طرح توجيهی شیرینی پزی

طرح توجيهی شیرینی پزی – از زمان هاى خيلى دورانسان علاقه خود را نسبت به شيريني جات نشان دادند وآن را به گونه هاى متفاوت ان را درست كردند گاهى به صورت نان هاى شيرين .بيسكوئيت .كيك .كلوچه و…..

وامروزه شيريني ها به صورت هاى متفاوت در دسترس مردم قرار گرفته است كه با پيشرفت علم وصنغت پيشرفت زيادى داشته است شيرينى يكى ازخوراكى هاى لذيذى است كه مردم در شادي هايشان از ان استفاده مى كنند

شيرينى علاوه بر مزه خوب وفوايدى كه دارد ضررهايى نيز دارد كه مى توان به اضافه وزن,قند خون,چربى خون كه در  اثر خوردن ان باشدو….

كه البته انسان نيز اين مشكل خودر بادرست كردن شيرينيهاى رژيمى حل كرده تا مردمى كه مشكل دارند نيز بتوانند از خوردن شيرينى لذت ببرند كه در اين شيرينى ها هيچگونه مواد قندى استفاده نشده است

شيرينى فروشى يكى از پردرامدترين مشاغل است زيرا مردم در كوچك ترين شادى از شيرينى  استفاده مى كنند وهمينطور در اعياد بزرگ سر اين فروشنده هاى گرامى شلوغ است و انها مى توانند ازاين طريق در شادى هاى مردم شركت داشته باشند0

انتخاب نام وارم طرح توجيهی شیرینی پزی:

انتخاب نام زيبا براى شيرينى مى تواند باعث جلب مشترى شود واين نام بايد با مسمى واصيل وايرانى باشد

نيروى انسانى

دراين كار مانند تمام كارهاى ديگر نياز به پرسنل خاص خود دارد0كه بايد  تحصيل كرده باشند0كارگران ما بايد حداقل ميزان خود تا ديپلم باشد وسابقه در كارشيرينى پزى داشته باشند

 

رديف نيروى انسانى

مورد نياز

تعداد متوسط حقوق

ماهانه

حقوق سالانه

(ريال)

   جمع حقوق

(هزار ريال)

1-

2-

3-

4-

5-

استاد كار

شاگرد

شاگرد

فروشنده در محل

فروشنده سيار

1

1

1

1

1

50000

40000

40000

40000

40000

820000

656000

656000

656000

656000

870000

696000

696000

696000

696000

جمع كل 3654000

 

مواد اوليه وبسته بندى طرح توجيهی شیرینی پزی :

 

 

رديف

 

نام مواد اوليه و

مشخصات فنى

محل تامين

 

 

 

مصرف سالانه

 

 

 

واحد

 

هزينه واحد

 

 

هزينه كل

 

(هزار ريال)

 

 

داخل

كشور

 

خارج

كشور

 

ريالى

 

 

ارزى

 

1-

2-

3-

3-

4-

5-

6-

7

آرد

كلر

روغن مايع

روغن جامد

خامه

بادام،پسته

كاكائو

مارمالاد

*

*

*

*

*

*

*

*

50000

50000

50000

50000

3000

1000

500

200

كيلو


10000000

2500000

35000000

50000000

6000000

60000000

200000

400000

 –

100000000

2500000

35000000

50000000

6000000

60000000

200000

400000

آب برق وسوخت مصرفى طرح توجيهی شیرینی پزی :

 

شرح

 

واحد

 

مصرف روزانه

 

مصرف سالانه

 

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(هزار ريال)

آب مصرفى متر مكعب 3مترمكعب 1095مترمكعب 300 32850
برق مصزفى مگا هرتز 25مگاهرتز 9125مگاهرتز 300 850000
سوخت

مصرفى

گازوئيل

 

نفت

 

بنزين
جمع كل: 882850

 

تاسيسات

       عنوان   شرح    مشخصات فنى  هزينه (هزار ريال)
برق رسانى 1كنتر تك فاز 120000
اب رسانى كنتر اب توان 20مترى 120000
سوخت رسانى گاز كنتر گازى 200000
وسايل سرمايش وگرمايش بخارى گازى 800000
وسايل حفاظتى و ايمنى دزدگير برقى 600000
ساير:
جمع كل: 1840000

 

مسائل قانونى

براىاين كار لازم است تامجوزهاى لازم را بگيريم وزمينه را براى تاسيس كارمان فراهم كنيم.به اين دليل كه ما مدرك خود را از سازمان فنى وحرفه اى دريافت كرده ايم بايد مجوز خودرا از اتحاديه ووزارت بهداشت بگيريم

شيرينى فروشى بايد از لحاظ ايمنى كامل باشد زيرا ما در انجا باوسايل گاز سوز فراوانى سروكار داريم تا درامكان بروز هرگونه خطرى بتوانيم ان را به حداقل برسانيم

تمام پرسنل وهمچنين ساختمان و تمام چيزهايى كه با اين شغل سروكار دارند بايد بيمه كامل شوند تا اگر خدايى نكرده خطرى پيش امد نگران جبران ان نباشيم

پرداخت ماليات يكى از وظايف شرعى محسوب مى شود ودر عين حال به چرخه ى اقتصادي كشور نيز كمك مى كنند وما تصميم داريم كه با مراجعه به اداره ماليات ميزان ماليات بر درامد خود را حساب كنيم0

محاسبه نقطه سربه سر

=100*هزينه ثابت/(هزينه متغير)-(فروش كل)=درصد در نقطه سر به سر

شرح هزينه هزينه متغير هزينه ثابت هزينه كل
مواد اوليه وبسته بندى 2541000 100 2541000
حقوق ودستمزد 1278900 35 2375100 65 3654000
هزينه انرژى(اب.برق.سوخت) 7063280 80 176570 20 8854000
تعميرات ونگهدارى 7315200 80 1828800 20 9144000
استهلاك 2173600 100 2173600
ادارى وفروش 1622185 100 1622185
استهلاك قبل از بهره بردارى 458970 100 458970
هزينه تسهيلات مالى 15000000 100 15000000
بيمه كارخانه 43472 100 43472
پيش بينى نشده 6894286 85 1216638 15 8110925
جمع هزينه هاى توليدى 20357851 23273150 24332775

23273150/20357851-20000=2033785

ماشين الات وتجهيزات:

رديف

 

نام ماشين الات

وتجهيزات

مشخصات فنى كشور

سازنده

تعداد

 

قيمت واحد قيمت كل

(هزار ريال)

برق مصرفى ظرفيت ريالى    ارزى
1-

2-

3-

4-

5-

6-

ميكر

وردنه

همزن برقى

فرگازى

يخچال

فريزر

220

220

220

220

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

1

2

2

1

3

2

100000

50000

60000

250000

300000

260000

1000000

10000

12000

250000

900000

5200000

جمع كل 17920000

توصيف دقيق طرح

طرح ما پختن شيرينى وكيك وتوزيع ان در ميان مردم است

ظرفيت توليد كالا ما بستگي به خريد مشتريان وسفارش انها داردزيراماهميشه سعي مى كنيم كه شيرينى هاى تازه وخوب به مردم عرضه كنيم تا باعث نشود كه مردم دچار بيمارى شوندپس سعى مى كنيم براورد خوبى نسبت به محصول داشته باشيم

شيريني فروشي مزيت فراواني دارد چون مردم از ا ين محصول خوب استقبال ميكنند ومانيز سعي وتلاش خودرا كرده ويك محصول خوب به بازارعرضه ميكنيم كه نوع توزيع كيفيت كالا و قيمت مناسب آ‌ن مزيتي باشد برتمام شيريني فروشي ها

درشيريني فروشي  خود يك د ستگاه اب گرمكن وچاي اماده به صورت را يگان ميگذاريم تامردم بتوانند در انجاچاي همراه باشيريني كه ازمامي خرند  راميل نمايند

انتخاب محل کسب وكار طرح توجيهی شیرینی پزی

به اقتضاى شغلى كه انتخاب كرده ايم بايد درمنطقه اى باشيم كه مردم از شيرينى جات استفاده زيادى كرده طورى كه كم جمعيت نباشد ،درنبش خيابان ودرديد عموم مردم باشد كه در فصول مختلف از بركت مشترپ هاى عزيز بهرهمند شويم

به علت اينكه ما وسع چندانى براى خريد محل مناسب نداريم وبايد اين محل را اجاره كنيم كه با براورد ما نهايتا به 2 ميليون هزينه نياز است

بازاريابى وتبليغات

به تمام مردمى كه مسيرشان از ان قسمت است كارت هاى تبليغاتى واعلاميه خود را ميدهيم وسعى مى كنيم كه در نمايشگاه هاى شيرينى شركت كنيم

1ماه اول را به مردم اجازه مى دهيم تا از هرنوع شيرينى كه

مى خواهند 1 عدد برداشته ونوش جان كنند تا اينگونه بتوانيم جلب مشترى كنيم

برآورد هزينه استهلاك:

شرح ارزش دارايى درصد هزينه استهلاك سالانه(ريال)
ماشين الات وتجهيزات 17920000 10 1792000
تاسيسات 1840000 10 184000
پيش بينى نشده 1976000 10 197600
جمع كل 2173600

سود زيان ويژه:

(جمع هزينه هاى توليد)-(فروش كل)=سودوزيان ويژه

23273150/20357851-20000=20337851

ارزش افزوده خالص وناخالص:

[(تعميرات ونگه دارى)+(انرژى)+(مواد اوليه وبسته بندى)]-(فروش كل)=ارزش افزوده ناخالص

24332775-20000=24312775

[(استهلاك قبل از بهره بردارى)+(استهلاك)]-(ارزش افزوده ناخالص)=ارزش افزوده خالص

9144000+8854000+2541000-20000=20519000

ارزش افزوده ناخالص/فروش كل=نسبت افزوده ناخالص به فروش

458970+2173600-2051900=580670

ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به فروش

20519000/20000=1025.95

ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به سرمايه گذارى كل

2051900/2173600=1%

هزينه هاى سرمايه اى طرح توجيهی شیرینی پزی :

 

                      شرح مبلغ (هزار ريال)
  زمين
محوطه سازى
ساختمان سازى
ماشين الات وتجهيزات ووسايل ازمايشگاهى 17920000
  تاسيسات 1840000
وسايل حمل ونقل
وسايل دفتر (20تا30درصد هزينه ى ساختمان ادارى)
يش بينى نشده(10درصد اقلام بالا) 1976000
جمع كل: 2136000

هزينه هاى توليد سالانه:

                       شرح مبلغ(هزار ريال)
هزينه ى مواد اوليه و بسته بندى 2541000
هزينه حقوق ودستمزد 3654000
هزينه انرژى(اب.برق.گاز) 882850
هزينه تعميرات ونگهدارى 3144000
هزينه پيشبينى نشده(5درصد ارقام بالا) 8110925
هزينه ادارى وفروش(1درصد ارقام بالا) 1622185
هزينه تسهيلات مالى(5درصدمقدار وام) 15000000
هزينه ى بيمه كارخانه(دو در هزار سرمايه ثابت) 43472
هزينه استهلاك 2173600
هزينه ى استهلاك قبل از بهره بردارى(20درصد هزينه هاىقبل از بهره بردارى) 458970
جمع كل: 24332775