مجوز نانوایی سنگکی

مجوز نانوایی سنگکی به دو دسته نانوایی سنگکی سنتی و نانوایی سنگکی ماشینی تقسیم بندی می شود. ما در ادامه توضیحات لازم را درمورد پروانه کسب نانوایی سنگکی و همچنینی مدارک لازم برای اخذ مجوز را تشریح کرده ایم:

1)ورودیه در شهرشبستر 5برابر حق عضویت دریافت می گردد.(5000000ریال)

2)ورودیه درسایر شهرهای شهرستان شبستر 4 برابر حق عضویت دریافت می گردد.(4000000ریال)

3)ورودیه در روستاهای بخش مرکزی نصف ورودیه شهرشبستر دریافت می گردد.(1000000*2/5=2500000ریال)

4)ورودیه در روستای بخش صوفیان وبخش تسوج نصف ورودیه سایر شهرهای شهرستان شبستر دریافت می گردد.(1000000*2/4=2000000ریال)

5)از بابت حق اموزش نظام صنفی مبلغ 100000ریال وازبابت حق اموزش احکام مبلغ200000ریال جمعا به مبلغ 300000ریال دریافت می گردد.

توضیحات دریافت مجوز نانوایی سنگکی

صورتجلسه کمیته هماهنگی در مورد آئین نامه داخلی اتحادیه قنادان ونانوایان در اجرای مصوبه مورخه 95.3.31 کمیسیون نظارت شهرستان میانه جهت تنظیم آئین نامه داخلی به اتحادیه های صنفی، جلسه ای به همین منظور راس ساعت 10 قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخه 95.5.28 در محل ساختمان اداره صنعت ، معدن و تجارت میانه با حضور رئیس اتاق اصناف – دبیر کمیسیون نظارت – رئیس اتحادیه و مدیر اجرائی تشکیل و بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

1 : فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی ، آیین نامه اجرایی ، و با رعایت این ضوابط با تحصیل پروانه کسب ، محل کسب مناسب جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر و با قبول مسئولیت شخصاً یا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل  مذکور اشتغال به کار ورزد.

2 : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند در صورت تغییر مکان و یا عدم فعالیت صنفی ، کتباً به اتحادیه اعلام نمایند.

3 : داشتن لوازم بهداشت فردی و لوازم ایمنی شامل : جعبه کمک های اولیه – کپسول آتش نشانی برای کلیه رسته های تحت پوشش الزامی می باشد.

 4: حداقل مساحت لازم برای رسته های تحت پوشش اتحادیه قنادان ونانوایان متناسب با رسته شغلی طبق جدول زیرتعیین شده اجباری می باشد. 

5 : کلیه متصدیان واحد های صنفی موظف به نصب اتکیت قیمت و درج نرخنامه در دید عموم صدور فاکتور- رعایت سود قانونی می باشند

6 : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات قانونی کمیسیون نظارت – اتاق اصناف و اتحادیه می باشند.

7 : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به رعایت سودهای اعلامی از سوی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می باشند

8 : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظفند از فروش کالاهای تاریخ گذشته خودداری نمایند.

9 : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به تجهیز محل واحد صنفی خود به ترازوی دیجیتالی ، دستگاه کارت خوان و سایر امکانات رفاهی اعلامی از سوی اتحادیه می باشند.

10 : رعایت ضوابط و مقررات موسسه استاندارد در خصوص کلیه توزین های دیجیتالی و سنتی الزامی می باشد.

11 : استفاده از عناوین و اسامی بیگانه برای نام گذاری واحدهای صنفی ممنوع می باشد.

12 : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظفند در صورت اشتغال به شغل دیگر نسبت به بکارگیری مباشر برای اداره واحد صنفی اقدام نمایند.   13 : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند پروانه کسب معتبر را در دید عموم نصب نمایند.

14-جلسات هيات مديره اتحادیه حداقل هفته اي يكبار تشکیل خواهد شد

15 : تاكيد بر نصب پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم سياه در ايام و مناسبتهاي ملي ؛ مذهبي و اسلامي بر سردرب واحد صنفي مورد انتظار مي باشد .

16 : این آئین نامه در 16 بند در اجرای بند 5 مصوبه مورخه 1395/3/31 کمیسیون نظارت شهرستان تصویب و جهت اجرا از طریق اتاق اصناف به اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد.