مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

سازمان هایی که به دنبال دریافت گواهینامه ایزو هستند، می بایست فرایندی را طی کنند که مطابق آن، ابتدا الزامات استاندارد مربوطه استقرار یافته ( معمولا با کمک یک مشاوره ایزو ) و سپس یک شرکت صدور گواهینامه ایزو، سازمان را ممیزی کرده و در صورت موفقیت سازمان، اقدام به صدور گواهینامه می کند. بی شک بازار پررقابت امروز و بالا رفتن سطح توقع و انتظارات مشتریان، نیازمند نگرشی علمی و منطقی به مساله مدیریت و کیفیت است. چراکه وجهه بارز اثر عملکرد مدیریت افزایش مستمر کیفیت درارائه خدمات است. سازمان ها و شرکت های بازرگانی و عمومی، نهادها و تشکیلات جامعه محسوب می‌شوند. وجود آنها به‌خاطر خودشان نیست، بلکه به‌منظور تحقق یک هدف اجتماعی خاص و تامین یک نیاز خاص درجامعه، سازمان و برای گروهی ازافراد یا تک تک افراد، ایجاد می‌گردند. آنها به‌خودی خود هدف نمی‌باشند بلکه وسیله رسیدن به‌هدف هستند.
استانداردها برای‌اداره کردن جنبه‌های مختلف خدمات و فعالیتهای سازمانی مورد استفاده سازمانها قرار می‌گیرند که ISO یکی ازین استانداردهاست. تعاریف بسیاری در این زمینه وجود دارد.
مطابق نظر موسسه استاندارد بریتانیا ( BSI )، استاندارد یک راه پذیرفته شده برای انجام کاراست. درمورد استاندارد و استاندارد کردن، ISO تعاریف زیررا بیان کرده است:
استاندارد مدرکی است ‌دربرگیرنده قواعد، راهنمایی ها باویژگی هایی برای فعایتها یانتایج آنها به‌منظور استفاده عمومی و مکررکه ازطریق هم رایی فراهم و به‌وسیله سازمان شناخته شده‌ای تصویب شده باشند و هدف ازآن دسترسی به‌میزان مطلوبی ازنظم دریک زمینه خاص است.
درسازمانهای کوچک که درآنها سیستمی وجود ندارد راه انجام کارها احتمالا جایی ثبت نشده است. اما درسر مدیر یا مالکان سازمانها طراحی شده و وجود دارد. آنچه ISO به ویژه درسازمانهای بزرگتر و باافراد بیشتر پیاده میکند، نوشتن و ثبت روش ها، رویه ها، راهنماها، اشکال و مدارک است. ISO این اطمینان رامی‌دهدکه هرکس می‌داند چه باید انجام دهد و تعهد نسبت به‌کار مطابق دستورات ساختارمند و منظم ایجاد می‌شود. بنابراین ازطریق ISO زمان، پول و منابع به طور بهینه استفاده می‌شوند. برای‌کارایی و اثر بخشی بیشتر، سازمان شیوه انجام کارها راطبق ISO ازطریق رویکردی سیستمی مدیریت می‌کند. درواقع ISO تضمین می‌کند که‌هیچ چیز بااهمیتی کنار گذارده نمی‌شود وبرای هرکس مسئولیت کارها روشن است.
امروزه سازمانها برای‌دستیابی به مزایای رقابتی و عملکرد درسطح کلاس جهانی نیاز به‌رعایت حداقل هایی رادر رابطه بامحیط، کارکنان، مشتریان، رقبا، جامعه، تامین کنندگان و … دارند بنابراین خود راملزم به‌اخذ ایزو درزمینه فعالیت خود نموده اند. سازمانها برای نشان دادن اهتمام خود درکسب رضایت ذی نفعان وبه نمایش گذاردن وجهه ای مناسب درسطح تعاملات ملی و بین المللی نیازمند به‌تاییدهایی از ارگانهای معتبر و آشنا به اصول مانند ISO هستند. اثربخش بودن تصمیمات و دستیابی به‌نتایج مطلوب درراستای تعیین سیاست ها، درگروی شناخت راه های هم افزایی دراستفاده ازمتدهای مختلف مربوطه است که همگی ازطریق پیاده سازی صحیح و کامل استانداردهای ISO قابل دستیابی است.

مشاور ایزو چراغ راه دستیابی به‌رشد و تکامل مطلوب شرکت هاست. وی ابتدا استاندارد متناسب بازمینه فعالیت سازمان را معرفی کرده سپس تمامی مراکز اعطای این استانداردها رابه متقاضیان معرفی کرده و اعتبار سنجی میکند.

مشاور میزان هزینه و زمان هریک ازاستانداردهای معتبر ایزو رابا توجه به‌مراکز اعطا کننده‌ی آن، برای متقاضی مشخص می‌کند. از سویی سختی های دریافت ایزو از مسیرهای مختلف متفاوت بوده و مستلزم تلاشی متفاوت است.

گاهی مشاور با توجه به زمانی که متقاضی دراختیار دارد و هزینه ای که به‌اخذ ISO اختصاص داده است آن‌را راهنمایی می‌کند.

خوب است بدانیم که باتوجه به اهمیت ایزو، افزایش تقاضا برای‌دریافت ISO و شلوغی بازار دریافت ISO عده ای به دنبال سودجویی ازمتقاضیان هستند، بنابراین باید ازاطلاعات غلط و کلاهبرداران بپرهیزیم.

حجم اطلاعات دراین زمینه بسیار بالا بوده و موسسات اعطای این استاندارد بسیارند پس تشخیص صحت این اطلاعات و اعتبار موسسات برعهده ذهن هشیار شما متقاضیان گرامی است.

خوب است دراین مسیر بابهره گیری از مشاوره های معتبر مسیر خوددر اخذ ISO راکوتاهتر، ساده تر و ارزانتر کنیم.

در رابطه با مشاوره ایزو باید یک نظریه که به عنوان پایه استاندارد محسوب می شود را بدانیم :

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ:

ﻧﻈﺮﯾﻪ دﮐﺘﺮ دﻣﯿﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻟﺰاﻣﺎت مشاوره ایزو ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ (PDCA) ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ 1930 از ﺳﻮي واﻟﺘﺮ ﺷﻮارت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮد وي، دﺑﻠﯿﻮ ادواردز دﻣﯿﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﺪل دﻣﯿﻨﮓ و ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺪاوم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ مشاوره ایزو ﺑﺮﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪ ي او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ مشاوره ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﭼﺮﺧﻪPDCA ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎ برای مشاوره ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي در مشاوره ایزو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

مشاور و مشاوره ایزو
ایزو ISO ( سازمان بین المللی استانداردسازی International Organization for Standardization ) یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی است که سطح استاندارد جهانی بسیاری از محصولات را مشخص میکند. سازمان ایزو یک شبکه جهانی از استانداردسازی با 164 عضو در سراسر جهان با هزاران اسناد از طریق تهیه پیش نویس، بررسی، رای گیری و انتشار به ارتقای سطح کیفی محصولات میپردازد. سازمان ایزو 22532 استاندارد بین المللی و اسناد مربوطه را منتشر کرده است و تقریبا شامل هر صنایعی میشود؛ از تکنولوژی، ایمنی مواد غذایی تا کشاورزی و مراقبت های بهداشتی.

گواهینامه ایزو به معنی ارائه یک تضمین کتبی توسط یک سازمان مستقل است که محصول، سرویس یا سیستم مورد نظر مطابق با الزامات خاص عمل میکند. انواع گواهینامه ایزو ابزارهای اعتبارسنجی برای نشان دادن میزان رضایت مشتری از یک محصول یا خدمت است. سازمان ایزو استاندارد های بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 و بسیاری دیگر را ایجاد میکند، اما اعطای گواهینامه ها توسط سازمان صدور گواهینامه ایزو خارج از سازمان ایزو انجام میشود. داشتن گواهینامه ایزو ثابت می کند که شرکتها تمام احکام و مقررات استانداردهای بین المللی را رعایت کرده اند.

ایزو در ایران
کار استاندارد سازی در ایران با تصویب مقررات در سال 1925 آغاز شد و تأسیس یک دفتر در وزارت بازرگانی در سال 1953، ساختار اولیه موسسه را تشکیل داد. در سال 1960 با تصویب قانون اساسی موسسه استانداردهای ایران، استانداردسازی در ایران در چارچوب مشخصی برای رسیدگی به اهداف و مسئولیت های خاص آن آغاز شد. در سال 1997 با اصلاحتی که در قانون سازمان استاندارد ایران (ISIRI) انجام شد، بالاترین رتبه برای سیاسیت های ISIRI، رئیس شورای سازمان استاندارد (رئیس جمهور) انتخاب شد. ISIRI در سال 1960به ISO پیوست و در بسیاری از کمیته های فنی و زیرکمیته ها فعال است. ایزو 3166 کد استانداردی است که برای تخصیص کد منحصر به فرد به هر کشور توسط سازمان بین المللی استاندارد تعریف شده است؛ ISO 3166-2:IR بخشی از استاندارد ایزو برای کشور ایران است.

مشاوره ایزو
سازمان های کوچک و شرکت ها گاهی بین گواهینامه های مختلف ایزو و روند انجام آن سردرگم میشوند، درنتیجه آنها به دنبال مشاورانی میگردند تا به آنها در روند گرفتن گواهینامه ایزو کمک کنند. در واقع، این یک حرکت هوشمندانه است چرا که مشاوران ایزو افرادی باتجربه هستند و می دانند که چه مدارکی مورد نیاز هستند و این مدارک چگونه باید اعمال شوند. با توجه به این که استاندارد ایزو در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، تقریبا یک تقاضای ثابت توسط سازمان هایی که احساس می کنند نیاز به مشاوره ایزو دارند، وجود دارد، تا بتوانند دقیقا همان چیزی را که مقررات استاندارد تعیین می کند و چگونگی ارتباط این الزامات خاص را به کسب و کار خودشان نشان دهد. یک مشاور ایزو خوب، به سرعت بهترین راه حل برای انجام الزامات استانداردهای ایزو و فرایندهای مربوط به صدور ایزو را میشناسد.

مشاور ایزو با توسعه سیستم های پایدار، ارائه خدمات مشاوره ای برای آموزش، راهنمایی، مستند سازی، اجرا، ممیزی و ارائه مشاوره ایزو عالی برای کسب بالاترین سطح رضایت مشتری بی وقفه کار میکند. مشاوران ایزو خدماتی را برای تمام استاندارد های اصلی سیستم انجام میدهند و به سازمانها در گرفتن گواهینمامه های ایزو کمک کرده و روند آن را آسان میکنند. مشاور ایزو متناسب با سایز و گستردگی هر سازمان طراحی سیستم مدیریتی سازمان را انجام میدهد و پس از آن به کارمندان سازمان آموزشهای لازم را میدهد و تا مرحله کسب گواهینامه ایزو، سازمان را همراهی کرده و سازمان را آماده ممیزی نهایی صدور ایزو می نماید.

انتخاب مشاوره ایزو
مشاور ایزو در زمان و پول شما صرفه جویی میکند و از اشتباهات رایج و مبالغ هنگفت جلوگیری میکند. همچنین یک مشاور ایزو روند اخذ گواهینامه های ایزو را به خوبی میشناسد و عملیات مربوط به آن را سرعت میبخشد. انتخاب مشاور ایزو باید براساس توانایی های هر فرد انجام شود و مبلغ کم یا استفاده از کلمات ایزو که حتی خودش درکی از آنها ندارد نمیتواند معیاری برای یک مشاور خوب باشد. البته هر شخص یا سازمانی می تواند در گوگل برای یافتن مشاور ایزو در شهر خود تلاش کند که شرکتهای زیادی را پیدا خواهد کرد، اما مشاوران خوب و با تجربه را بر اساس سوابق، مهارت و دانش آنها میتوان انتخاب کرد.