پروانه كسب خرده فروشی برق (دارای مصوبه هیات) – ما در شركت تخصصي بهين ياب تجارت مجوزهاي مختلف و متنوعي را براي كسب و كار شما اخذ مي نماييم. در اين مقاله مي خواهيم شرايط و ضوابط دريافت پروانه كسب خرده فروشي برق را براي شما تشريح كرده و اطلاعات لازم و كافي را در اين خصوص در اختيار شما قرار دهيم. در ادامه فايل هايي ضميمه مقاله گرديده كه با مطالعه دقيق آنها مي توانيد به بطن موضوع پي برده و همواره در مسير كسب مجوز راهنماي شما باشد. جهت انجام مشاوره دريافت پروانه كسب ، پروانه بهره برداری ، جواز تاسيس و … مي توانيد با ما در تماس باشيد. تلفن تماس ما جهت هماهنگي 02145518 و 09129312836 مي باشد.مشخصات مجوز پروانه كسب خرده فروشی برق


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
دانلود
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 ماده (8) و (12) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود فايل


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تکمیل فرم درخواست پروانه 10169
ارائه تعهدنامه 12741
نمونه قرارداد با مشترک نهایی 13182
دانلود فايل


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8) دانلود فايل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7) دانلود فايل
مدت زمان صدور مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6) دانلود فايل
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8) دانلود فايل
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (9) دانلود فايل
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10) دانلود فايل
دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق 12143 1395/10/22 بند 2-1-5 دانلود فايل
مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه كسب خرده فروشی برق در صنعت برق در سال 1400 12243 1400/02/15 رديف 6 جدول دانلود فايل
نمونه مجوز صادر شده
 دانلود فايل
فرآیند تمدید مجوز


دانلود فايل


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه كسب خرده فروشی برق


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
دانلود فايل


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) ماده (9)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8)
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7)
مدت زمان تمدید مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
قانون سازمان برق ایران 10012 1397/09/13 ماده (5) و (6)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) ماده (9)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (3) ماده (9)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) متده (8)
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق 12143 1395/10/22 بند 2-1-5
مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه‌های فعالیت در صنعت برق در سال 1400 12243 1400/02/15 رديف 6 جدول
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10)
دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق 12143 1395/10/22 بند 2-1-5
دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق 12143 1395/10/22 بند 2-1-5
دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق 12143 1395/10/22 بند 2-1-5
مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه‌های فعالیت در صنعت برق در سال 1400 12243 1400/02/15 رديف 6 جدول
مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه‌های فعالیت در صنعت برق در سال 1400 12243 1400/02/15 رديف 6 جدول
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8) دانلود فايل
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10) دانلود فايل
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (1) ماده (12) دانلود فايل
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق 10021 1397/09/13 بند (2) ماده (12) دانلود فايل