پروانه کسب و کار مجازی

مرجع صدور پروانه کسب و کار مجازیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 227 1389/12/11 1و 6 و7
قانون نظام صنفی کشور 556 1359/04/13 87و2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب و کار مجازی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران 517 1383/06/14 3
550 1366/12/03 186
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
عدم بدهی قطعی مالیاتی 10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور 556 1359/04/13 5
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش 10008
تصویر گواهی آموزشی 10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور 492 1392/06/12 ماده 22 تبصره ماده 8
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور 492 1392/06/12 تبصره 2 ماده 5
قانون نظام صنفی کشور 492 1392/06/12 تبصره 1 ماده 5
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ی صدور/تبدیل/تمدید 2000000 ریال
درآمد عمومی کشور جهت صدور و تمدید پروانه کسب 30000 ریال
تمبر مالیاتی 100000 ریال
صدور پروانه کسب الکترونیکی 100000 ریال
حق عضویت صدور پروانه کسب سال اول 8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی 494 1392/12/28 ماده 9
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور 492 1392/06/12 ماده 23 تبصره م 87
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز