پروانه کسب و کار مجازی

مرجع صدور پروانه کسب و کار مجازیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران2271389/12/111و 6 و7
قانون نظام صنفی کشور5561359/04/1387و2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب و کار مجازی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383/06/143
5501366/12/03186
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم بدهی قطعی مالیاتی10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور5561359/04/135
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
تصویر گواهی آموزشی10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12ماده 22 تبصره ماده 8
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12تبصره 2 ماده 5
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12تبصره 1 ماده 5
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ی صدور/تبدیل/تمدید2000000 ریال
درآمد عمومی کشور جهت صدور و تمدید پروانه کسب30000 ریال
تمبر مالیاتی100000 ریال
صدور پروانه کسب الکترونیکی100000 ریال
حق عضویت صدور پروانه کسب سال اول8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی4941392/12/28ماده 9
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12ماده 23 تبصره م 87
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز