توضیحات

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی

در این مقاله طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی با ظرفیت تربیت 600 هنرآموز در سال آورده شده است که می توانید دانلود رایگان طرح توجیهی را در این مقاله داشته باشید و در ابتدا نیز مقدمه ای از طرح را خدمت شما ارائه داده ایم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻫﻨﺮ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﻭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻨﺮ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻞ، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ . ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻼﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮔﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﻃﺮﺡ حاضر که به احداث آموزشگاه ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﻭ ﻛﻼﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻠﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﮔﻞ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮد.

ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ، ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ

این طرح شامل جزئیات زیر است:

موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی ( چینی )

ظرفیت طرح : 600 هنر آموز در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 291 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 31 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 260 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: چهارده ماه

اشتغالزایی : هفت نفر

این طرح برای افراد زیر مناسب است:

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده گرفتن مجوز‌های لازم از سازمان‌های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی  طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد .

اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و … تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.