توضیحات

طرح توجیهی احداث باغ زیتون

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی احداث باغ زیتون با ظرفیت تولید 50 هکتار می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

زﻳﺘﻮن از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار، از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺪا ﮔﻠﺒﺮگ و از ﺗﻴﺮه زﻳﺘﻮﻧﻴﺎن اﺳﺖ . زﻳﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ زﻳﺎد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمی آن را درﺧﺖ اﺑﺪی داﻧﺴﺖ و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺗﻨﻪ اصلی اﻳﻦ درﺧﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود زﻧﺪگی ﻣﺠﺪدش را ﺑﺎ روﻳﺶ ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎ اداﻣﻪ می دﻫﺪ.

آب و ﻫﻮا:

زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای و ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ . زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎطقی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳی ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳی ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻃﻮﻻﻧی ﺑﺎﺷﻨﺪ . زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دﻣﺎ در دوران رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻓﺮق می کند. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ  -9 درجه سانتی گراد و درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ -12 درجه سانتی گراد را تحمل می کنند.

زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ 800 ﺗﺎ 500 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎﺷﺖ آن در ﻛﻨﺎر درﻳﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .وزش ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ زﻳﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺧﺎك مناسب:

درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺎك ﻋﻤﻴﻖ رﺳﻲ-ﺷﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و آﻫﻚ دار ﺑﺎ PH ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻮﻣﻮس دار، آﺑﺪار و اراﺿﻲ داراي ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي آب ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺧﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ زﻳﺘﻮن ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻟﻮﻣﻲ و رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اراﺿﻲ داراي زﻫﻜﺸﻲ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ازدﻳﺎد درﺧﺖ زﻳﺘﻮن: 

ازدﻳﺎد درﺧﺖ زﻳﺘﻮن از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﻪ زدن، ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﺷﺎﺧﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺬري. از ﻣﻴﺎن ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻗﻠﻤﻪ ﺧﺸﺒﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﺠﺎد ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن:

ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روي زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

-ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و آﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ

-ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻦ

-ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري و ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ

-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ

-ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ

ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ، دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﻳﺎ ﻗﻠﻤﻪ زدن، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻨﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻴﺎري 40 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي زﻳﺮ ﺧﺎك ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ  2 ﺗﺎ 1/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارند را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد .زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي از ﺣﻴﺚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی احداث باغ زیتون شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید