توضیحات

طرح توجیهی احداث باغ پسته

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی احداث باغ پسته به ظرفیت 200 هکتار می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮلی اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ Pistacia vera ﻣﻨﺸﺎ اﻳﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺮﺧﺲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻧﺒﻮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آن ﻧﻴﺰ از واژه ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل آن از ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در اﻳﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ:

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و روي دو درﺧﺖ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻠﻬﺎي ﻣﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .

رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮري و ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎك ﻓﺮو ﻣﻲ رود .ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﻓﺮﻋﻲ در درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻬﺎي رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد , ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﻓﺮﻋﻲ ,درﺧﺖ در اﺛﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود زﻳﺮا رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻦ ( ﺗﺎرﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ) در اﻧﺘﻬﺎي رﻳﺸﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .

به همین ﻋﻠﺖ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺬر ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ ﺣﺪود  60 درصد از نهال های جوان خشک می شوند.

دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن رﻳﺸﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﻃﻮب زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺟﺬب آب ﻧﻤﺎﻳﺪ ,ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ درﺧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ.

آب و ﻫﻮا:

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر دارد ,ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﺳﺮﻣﺎي 20 درجه زیر صفر و 40 درجه بالای صفر را بدون هیچگونه خسارت و صدمه ای تحمل می نماید.

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد در ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﻘﻪ درﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﺧﺎك:

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ,ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻟﻴﻤﻮﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻨﻲ – رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اراﺿﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ,زﻳﺎد ﺑﻮده وﻟﻲ در اراﺿﻲ رﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد و ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻲ دارﻧﺪ ,ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺧﺎك ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮدﺑﺎري، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اراﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺎك وﻳﺎ آب آﺑﻴﺎري ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺘﻪ در اراﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻚ ﺑﺨﻮﺑﻲ روﻳﻴﺪه و ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺎد و رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻛﻮد:

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻮد ﻓﺮاوان دارد و ﻛﻮد داﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ را از ﺣﻴﺚ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ مورد نیاز می نماید. بطور کلی میزان کود شیمیایی مورد نیاز برای هر هکتار باغ پسته، 250 تا 500 کیلوگرم کود ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻲ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و دﻳﮕﺮي در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

آﺑﻴﺎري:

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ,و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آﺑﻴﺎري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻻزم از ﺑﺎغ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از درﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آﺑﻴﺎري ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﺮس :

ﻫﺮس درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺴﻦ و ﺑﺎرده ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺎﻏﺪاران ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﭘﺎره اي از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺘﻪ ,اﻳﻦ ﻫﺮس را در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺸﻚ را از ﺗﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮداﺷﺖ:

ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻳﻜﻲ ﺗﻜﺎن دادن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮي ﭼﻴﺪن و ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻮه ﺑﺎ دﺳﺖ. روش اول ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﭘﺴﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دو ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روي درﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد و ﺑﺎزدن ﭼﻮب ﺑﺮاي رﻳﺨﺘﻦ ﭘﺴﺘﻪ ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻴﻮه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺷﻜﺴﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی احداث باغ پسته آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.