توضیحات

طرح توجیهی احداث کارخانه یخ

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی احداث کارخانه یخ با ظرفیت 5400تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت بهره مندی و مطالعه کامل طرح قرار داده ایم. در ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺑﻠﻮر ﻳﺦ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي دارد ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎزل ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻ ﻨﻌﺘﻲ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮه … ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن دارﻧﺪ ، ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل  ﻣﺼﺮف وﻳﮋه اي دارد.

در ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ، اﻣﻜﺎﻧﺎﻧﺎت اﻳﺠﺎد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و وﺳﺎﺋﻞ ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﭘﻨﺎه ﻳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎر ﻓﺮوش ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮاد ﻛﻴﺴﻪ اي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دار و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻳﺦ دارد ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﻳﺦ ﺳﺎزي در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نوع خاصي از دستگاه هاي يخ سازي و کارخانه هاي يخ براي شرکت هاي که در امر ساخت وساز و بتن ريزي نياز مند يخ مي باشند ساخته ميشود .اين نوع از دستگاه يخ سازي بصورت قابل حمل ونقل وبا ابعاد کوچکتر ساخته ميشوند وتواناي کار کردن در هر شرايط آب هوا را دارند و امکان حمل ونقل به محل اجراي هر پروژه را دارا مي باشد.اين نوع از کارخانه يخ امکان توليد يخ صنعتي و يخ با آب شور دريا ويا يخ بهداشتي براي مصرف روزانه را دارا مي باشند.
نوع ديگري از کارخانه هاي يخ سازي و دستگاه هاي يخ ساز قالبي به صورت خاص براي توليد و فروش يخ ساخته مي شوند که داراي ويژگي هاي خاصي براي پايين آوردن قيمت تمام شده يخ با کاهش مصرف انرژي و کاهش ميزان استفاده از کارگر مي باشند.
از انواع ديگر دستگاه ها ي يخ ساز مي توان به کارخانه هاي يخ بسيار کوچک (ميني يخساز ) اشاره کرد که براي توليد يخ در نقاط دور افتاده که امکان حمل ونقل يخ به آنها وجود ندارد ويا براي توليد يخ در شرکتهاي که داراي ميزان مصرف بسيار کم يخ هستند و مي خواهند از خريد روزانه يخ فارغ شوند اشاره کرد اين نوع يخ ساز براي افرادي که قصد توليد وفروش يخ در سطح محدود با سرمايه اندک را دارند نيز بسيار مناسب است .
نوع ديگر يخ ساز و کارخانه يخ مخصوص کشتارگاه و شيلات ساخته مي شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی احداث کارخانه یخ آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید