توضیحات

طرح توجیهی تولید استئارات کلسیم

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید استئارات کلسیم می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی تولید استئارات کلسیم :

یکی از مهمترین کاربردهاي استئارات کلسیم استفاده آن بعنـوان روانسـاز اسـت کـه بـدلیل خـصوصیات مناسب مولکولی آن در برقراري پیوندهاي شیمیایی با مولکول هاي ماتریس اولیه می باشـد.

از اینـرو ایـن مـاده بعنوان روانساز در تولید PVC ،تولید پلیمر ABS بکار می رود. براي روانسازی در این پلیمرها از ترکیبـات آلکیل با شاخه هاي اصلی بلند استفاده می شود. این مواد خصوصیات جریان مذاب را در ترمو پلاستیک مذکور بهبود می بخشد که استفاده آنرا براي قالب گیري تزریقی مطلوب می سازد.

استرهاي اسیدهاي چرب، آمیـدهای اسیدهای چرب و استئارات های فلزی بخصوص استئارات کلسیم بصورت منفرد و یا مخلوط به مقـدار 0.5 تـا
2 درصد مورد استفاده قرار می گیرند.

این ماده در ساخت برخی مواد غذایی (به علت ترکیب شدن مناسب این ماده با پروتئین هـا و نـشاسته هـا) و همچنین تولید برخی از پلی الفین ها، در صنایع دارویی (تهیه قرص ها) نیز بکار مـی رود.

حـدود 9.5 درصد از سـهم بازار جهانی مصرف استئارات کلسیم به این بخش اختصاص دارد

عامل جلوگیري کننده انعقاد :

این گونه عوامل سیالیت یک محصول مورد نظر را در حد مطلوب و مناسب نگه داشته و از انعقـاد و چـسبندگی آن جلوگیري می کند. جلوگیري کننده های انعقاد، ترکیباتی آلی و غیر آلی هستند که عمـدتاً در آب نـامحلول می باشند.

این عوامل ذرات مورد نظر را در یک لایه نازك پوشانده و کاملا احاطه می کنند. بـا افـزایش فاصـله بین ذرات چسبندگی بین آنها کاهش پیدا کرده و به علاوه از جذب الکترواستاتیکی ذرات مجاور بـا بـار مخـالف جلوگیري می شود.

مهمترین استفاده این عوامل در صنایع غـذایی و تولیـد نمـک هـا، ادویـه جـات، پودرهـای مختلف، نوشیدنی ها، سوپ، سس و غیره می باشد.

صنایع لاستیک سازی :

در صنعت تولید لاستیک و بخصوص در تهیه لاستیک ایزوبوتیل- ایزوپـرن (IIR ) (ایـن لاسـتیک در تولیـد تیوب بکار می رود) به منظور جلوگیري از تراکم بیش از حد دوغاب پلیمر معمولاً از استئارات کلسیم اسـتفاده می گردد.

استفاده از این ماده موجب می گردد تا در حین فرایند تهیه لاستیک بوتیل هالوژنه شـده (بخـصوص نوع کلرینه شده)، مخلوط لاسـتیک داراي پایـداری حرارتـی مناسـبی بـوده و تجزیـه نگـردد.

بـدین ترتیـب ولکانیزاسیون لاستیک به وسیله گوگرد بهتر و سریع تر صورت گرفته و نتیجه مطلوب تری بدسـت خواهـد آمـد. سهم این کاربرد از بازار مصرف جهانی در حدود 5/5 درصد است

علاوه بر مواردي که در بالا ذکر شد، استئارات کلسیم در تولید چسب ها، رنـگ هـا، تولیـد انـواع رنگدانـه هـاي پلیمری (مستربچ)، تولید برخی رزین های ترموست، صنایع کاغذ، تولید کودهای شیمیایی، تهیـه واکـس هـا و پولیش ها، صنایع داروسازی (به عنوان روان ساز در تهیه قرص) و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

در هر یـک از این صنایع استئارات کلسیم داراي نقش جداگانه ای به عنوان یک افزودنی است و در اغلـب ایـن مـوارد مـصرف به عنوان پایدار کننده سیستم یا پایدار کننده استفاده می شود. ایـن کاربردهـا نیـز حـدودآً 10 درصد از بـازار مـصرف جهانی استئارات کلسیم را پوشش می دهند.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول :

استئارات کلسیم در اغلب کشورهاي پیشرفته و نیز کشورهاي در حال توسعه تولید و مصرف می شود، از جمله تولید کنندگان عمده این محصول می توان به کشورهای آمریکا، کانادا و کشورهای اروپايی غربی (آلمان، فرانسه و…) اشاره نمود.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید استئارات کلسیم آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.