توضیحات

طرح توجیهی تولید استر اسید استیک

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید استر اسید استیک می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی تولید استر اسید استیک :

عوامل موثر بر واکنشي تعادلي استری شدن

اثر دما

بطور کلي ، افزايش دما ، سيستم هاي در حال تعادل را در جهت واکـنش گرمـاگير و کـاهش دمـا ، آن را در جهت واکنش گرمازا جابجا می کند(طبق اصل لوشاتليه). از آنجايي که واکنش استري شدن ، با تغييـر دمـای محسوسي همراه نيست.

از اين رو افزايش يا کاهش دما در جابجايي تعادل استري شدن تـاثير قابـل تـوجهي ندارد. ولي با توجه به اينکه افزايش دما ، سرعت واکنش را در هر دو جهت زيـاد مـيکنـد، از ايـن رو ، زمـان رسيدن به حالت تعادل را کاهش مي دهد و به بيان ديگر ، سيستم را زودتر به حالت تعادل مي رساند.

اثر غلظت

با توجه به اصل لوشاتليه ، چون افزايش غلظت هر يک از مواد موجود ، در حالت تعادل ، موجب جابجا شـدن تعادل در جهت مصرف شدن آن ماده مي شود، از اين رو ، افزايش غلظت اسيد يـا الکـل يـا هـر دوي آنهـا در حالت تعادل، واکنش را در جهت تشکيل استر جابجـا مـي کنـد.

در مقابـل، افـزايش آب، تعـادل را در جهـت مصرف شدن استر پيش مي برد. با استفاده از رابطه ثابت تعادل K ،مي توان مقدار هر يک از مواد را در حالـت تعادل محاسبه کرد.

اثر کاتاليزور

همانطور که گفته شد، واکنش استري شدن بسيار کند است. با افـزايش دمـا يـا افـزودن مقـدار کمـي اسـيد معدني (معمولا اسيد سولفوريک) که توليد +H زيادي مي نمايد، سرعت استري شدن را مي تـوان افـزايش داد.
از آنجايي که کاتاليزور ، سرعت واکنش هاي مستقيم و معکوس را به يک اندازه تغييـر مـي دهـد، وجـود+H در جابجا کردن تعادل تاثيري ندارد، اما زمان رسيدن به تعال را کوتاه تر مي کند.

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول

پارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود كه در ادامه شرح داده شده اند.

۱ -قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد ميباشد و نقـش عمـده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.

۲ -منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و كـانون هـاي مصرف محصول، هزينه هاي مربوط را تحت تاثير قرار خواهد داد.

۳ -نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاري، كيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود.

۴ -هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمـام شـده محـصول دارد.

۵ -ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي گردد.

در حال حاضر قيمت استرهاي اسيد استيک در بازار جهاني، هر كيلوگرم حدود ۴۳/۲-۳۱/۲ دلار بـه فـروش مي رسد.

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

اهميت استفاده از حلالهاي در صنايع مختلف امروزه بيش از پيش آشکار شده است. استفاده از حلالهاي مختلف در صنايع رنگ که يکي از مهمترين صنايع مصرف کننده حلال مي باشد روز به روز در حال پيشرفت است.

يکي از صنايع عمده مصرف کننده انواع حلالها توليد جوهر ميباشد. در کشور ما نياز به توليد انواع و اقسام جوهرها براي چاپ احساس مي شود و بالتبع با توجه به رشد صنعت جوهرسازی صنايع توليد حلال نيز بايد رشد کنند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید استر اسید استیک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.