توضیحات

طرح توجیهی اکتشاف سنگ تزیینی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی اکتشاف سنگ تزیینی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم :

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﻃﺮح اﺟﺮایی عملیات اﻛﺘﺸﺎف ﺳﻨﮕﻬﺎی تزئینی شامل مراحل زیر می باشد :

1- ﻧﻮع ﻣﺎده : ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ( ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ – ﭼﻴﻨﻲ)

2- ﻫﺪف :دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻣﺎده ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ و ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻪ در مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داخل و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

3- ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم : وزارت ﻣﻌﺎدن  و فلزات

4- کل هزینه های عملیاتی اکتشافی : 374825 هزار ریال است

5- ﺗﻮﺿﻴﺢ : ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ و اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت آماده سازی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ تا 100000 هزار تن بصورت سالیانه پیش بینی شده است

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی اکتشاف سنگ تزیینی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.