توضیحات

طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه بیشتر و بررسی کامل تر طرح و آشنایی با گوشه و زوایای طرح قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﭘﺮوژه ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺣﺪ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﯽ، از رﮐﻮرد ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺮوژﻩ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ اﺗﻤﯽ، اﺟﺮاﯼ ﻓﺎزهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژﻩ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و همچنین در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ واحدهای ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

اﻳﺠﺎد ﭘﺮوژه هاﯼ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﯽ ﻧﻤﻮدﻩ در راﺳﺘﺎﯼ ﻧﻴﺎزهاﯼ روزﻣﺮﻩ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻣﻮارد دیگر.

در هرﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺁهﻦ ﺁﻻت ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل اﮐﺴﻴﮋن خواهد ﺑﻮد. در ﺿﻤﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ها ﻧﻴﺰ ﮐﭙﺴﻮل اﮐﺴﻴﮋن مصرف دارد.

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎرف روزاﻧﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

– ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ هواﻳﯽ، درﻳﺎﻳﯽ، واﺣﺪهای ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف در ﭘﺮوژخ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ همه ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ نیز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﺎزار ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪات واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺮح ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﯼ ﮐﺎرﮔﺎهی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ها نیز ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داراﯼ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪات روزاﻧﻪ قابل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید