توضیحات

طرح توجیهی بازیافت ظروف پلی اتیلنی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بازیافت ظروف پلی اتیلنی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم :

مقدمه ای بر طرح توجیهی تولید ظروف پلی اتیلنی :

ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻳﻚ واﺣﺪ بازیاﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ظﺮوف ﭘﺖ درﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ پلی اﺗﻴﻠﻦ و ﻇﺮوف ﻛﺎر
ﻛﺮده ﭘﻠﻲ اﺗﻠﻴﻨﻲ می باﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ظﺮ وف ﭘﺖ اﺳﺖ.

وزن ﺗﻘﺮﺑﻲ ﻫﺮ ﺑﻄﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ52 گرم می باشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻃﺮح و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  90 درصد در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 درصد ظرفیت قابلیت تولید را دارا می باشد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرسی ﺑﺎزار و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی :

ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ارﺗﺒﺎط دارد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب و اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ایران 251 میلی متر است ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در دﻳﮕﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺎره ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪکه متوسط ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﺪود 30 درصد بارندگی در مجموع خشکی های کره زمین (831 میلی متر)  و 33 درصد متوسط بارندگی در قاره آسیا (732 میلی متر) می باشد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر جدایی آب ﺷﺮب از دﻳﮕﺮ آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .

اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﺮاق درآﻣﺪ زاﺋﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺗﻮﺟﻴﻪ می کند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بازیافت ظروف پلی اتیلنی با دوره بازگشت سرمایه 30 ماه آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.