توضیحات

طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی بسته بندی چایو قهوه :

اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎز ﭼﺎي ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﭼﺎي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺎﻣﯿﻦ می ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮرﻫﺎي ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯽ ﻧﻮش ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﺠﻬﺰ ﺑا ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻗﻄﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺎي و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زمینه صادرات ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار است و اکثر ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﻧﺪارند . از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد 150 ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭼﺎي ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي زﯾﺎد ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﺮاي ﭼﺎي در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﯽباشد .

از راه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﺮاوري آن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭼﺎي ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽ باشد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭼﺎي و ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن واردات آﻧﻬﺎ ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎي ﺧﺸﮏ و ﮐﯿﺴﻪ اي ﺑﺎزﻓﺮاوري ﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎز دار در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎي ﻓﻮري و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭼﺎي، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ میﺗﻮان ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد.

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎي ﺧﺸﮏ ﺳﯿﺎه :

ﭼﺎي ﺧﺸﮏ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺮﻏﻮب ( درجه یک ) و پست ( درجه سه ) در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ذﯾﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎي و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آن آﻣﺪه است. در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ:

1- ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ : رﻧﮓ آن ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮده ، ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﭼﻮب ﺑﻮده باشد، ﺑﺮگ آن باز نباشد و ﺑﺪون ﺧﺎك باشد.

2- رنگ چای

3- طعم چای

4- تفاله چای

ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻻ، 2 ﺑﻨﺪ (4 ﺗﺎ 7 ) اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﮔﺮم ﭼﺎي را ﺑﻪ ﻣﺪت 7 دﻗﯿﻘﻪ دم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درون ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ. ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﭼﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻫﺮ ﭼﺎي ﭼﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﻌﻢ ﺧﻮاﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻧﮕﺎه ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ رﻧﮓ آن ﻣﺴﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺘﯿﺎز داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺘﯿﺎز آن ﮐﻤﺘﺮ از 86 از 100 ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎي ﭘﺴﺖ ﯾﺎ درﺟﻪ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺤﺮه اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎي و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.