توضیحات

طرح توجیهی تولید آبسردکن

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید آبسردکن با ظرفیت تولید 4800 دستگاه در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسی است كه قبل از اجراي طرح های سـرمايه گـذاري اقتصادي انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسـي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري  سـرمايه گـذاران مـورد استفاده قرار مي گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امكـان سـنجي مقـدماتي توليـد آبـسردکـن مـي باشـد  كـه در قالـب متدولوژي علمي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسـي هـاي لازم روي بـازار آن صـورت خواهـد گرفت.

و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت افزاري و نرم افـزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سـرمايه گـذاري مـورد نيـاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا بـا اسـتفاده از آن سـرمايه گـذران و علاقـه منـدان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديـد باز و مسيرشفاف اقدام نمايند.

اميد است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راسـتاي توسـعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

معرفي طرح توجیهی :

  • نام و کد محصولات ( آيسيك ٣)

محصول مورد گزارش آب سرد کن با بطري با نام انگليسي Water cooler که امکان ارائـه همزمان آب سرد،آب گرم و آب داغ را نيز دارا مي باشد. در لوح فشرده وزارت صـنايع و معـادن دو کد آيسيک در زمينه آبسردکن ها وجود دارد يکي شماره ٢٩١٩١٢١١  با عنوان آب سـردکـن و يخ ساز که طبق بررسي هاي ميداني تمامي واحدهاي توليد اين نوع محصول آبسردکن هاي فلـزي بدون بطري جهت مصارف عمومي توليد مي نماينـد و ديگـري شـماره ٢٩١٩١٢١٦ بـا عنـوان” آبسرد کن و آبگرمکن و يخچال همزمان” مي باشد که به نظر مي رسد محصول مورد گزارش تحت اين کد توليد مي گردد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید آبسردکن آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید