توضیحات

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه

در این مقاله طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت تولید معادل با 400 تن در سال آورده شده است که می توانید دانلود رایگان طرح توجیهی را در این مقاله داشته باشید و در ابتدا نیز مقدمه ای از طرح را خدمت شما ارائه داده ایم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن از دﻳﺮ ﺑﺎز از ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﻮده ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮕﺒﺮ داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺮﻧﮓ ﻛﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ﻧﺦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ
از رﻧﮕﺒﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮان رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮ روي آن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد .

رﻧﮕﺒﺮ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻗﻮي و ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ در ﻧﺦ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن رﻗﻴﺒﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ از ﺧﺎرج وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻟﺬا در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ از روش اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮدن آﻧﺘﺮاﻛﻨﻴﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻛﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ظرفیت اول ﻣﺴﺌﻠﻪ ظرفیت ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ جهت رسیدن به نقطه سر به سری بود.

دوم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح را ﺑﺼﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﮕﺎه ﻣﻲ داﺷﺖ و ﺳﻮم ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دور ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ( ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وارد ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق روش اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ” ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻃﺮح در ﺣﺪ ﻧﻴﻢ ﺗﻦ در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻛﻪ ( GARD A ) درﺟﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ روش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.