توضیحات

طرح توجیهی تولید آنزیم تجاری

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید آنزیم تجاری می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

با عنایت به حرکت پرشتاب کشور عزیزمان در جهت توسعه همه جانبه و خودکفایی در زمینه های گوناگون تعیین خط مشی مناسب برای تعالی این مسیر مقدس ضروری می نماید. یکی از بسترهای مناسب در جهت ارتقا توان علمی و صنعتی کشور فناوری های نوین می باشد، آنزیم ها به عنوان اصلی ترین بخش این دانش کاربردهای فراوانی در حوزه های پزشکی، صنعتی، کشاورزی، محیط زیست و …  دارند.
با وجود پتانسیل بالقوه ی کشور در تولید آنزیم ها به دلیل عدم وجود تبادل اندیشه و دانش فنی بین صنعت و دانشگاه، صنایع ما روی به سمت واردات آنزیم ها آورده اند. برای فائق آمدن بر این مساله و همچنین خودکفایی و حتی صادرات این محصول استراتژیک بایستی عزمی بلند برداشت.
امید آن می رود که این طرح آغاز خیزشی بلند بر به کارگیری علوم بومی کشور در خدمت صنعت گردد. با افزايش جمعيت و افزايش سطح زندگي و رفاه عمومي اهميت توليد آنزيمها روز به روز افزايش مي يابد. افزايش جمعيت جهان گسترش صنايع و به ويژه صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي را ضروري كرده است. روشهاي توليد سنتي به هيچ وجه كفايت كميت و كيفيت لازم را نمي كند و جهت افزايش بهره وري در اين زمينه بايد از جديدترين روشها در توليد استفاده شود.
در چند دهه اخير فرآيندهاي مبتني بر كاربرد آنزيمها به عنوان مناسب ترين و جديدترين روش در تغيير و تبديل تركيبات در صنايع گوناگون و به ويژه در صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي مورد توجه قرار گرفته است. آنزيمها از ديدگاه تجاري بر اساس خلوص و ميزان مصرف در سه گروه زير طبقه بندي مي شوند :
1 آنزيم هاي توليد صنعتي با حجم مصرف بالا و خلوص نسبتاً پايين مانند آميلاز، پروتئاز، ليپاز، گلوكزايزومراز، كاتالاز و پني سيلين آسيلاز.
2 آنزيم هاي آناليتكي با حجم مصرف كم و خلوص بالا مانند گلوكز اكسيداز، گالاكتوزاكسيداز، الكل دهيدروژناز، هگزوكيناز، موراميداز وكلسترول اكسيداز.
3 آنزيم هاي مورد مصرف در درمان طبي با حجم مصرف خيلي كم و خلوص خيلي بالا مانند آسپارجيناز و استرپتوكيناز.

امروزه با فرایند هاي بیوتکنولوژي که در تولید فراورده هاي تخمیري و افزودنی ها به کار گرفته می شوند بـه طور قابل ملاحظه اي تهیه غذا و تولیدات دیگر را از لحاظ نگهداري مواد خام و تغییـرات آن بـراي مـصارف مختلف تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از اهداف فعالیت هاي بیوتکنولوژیک تولید و دست ورزي آنزیم هـا اسـت .

آنزیم ها ترکیباتی بسیار پیچیده هستند که به طور طبیعی در واکنش هاي بیولوژیک نقش کاتالیزور را بر عهـده دارند .این ترکیبات با اتصال به مواد شرکت کننده در واکنش انرژي لازم بـراي فعالـسازي واکـنش را تـا حـد بسیار زیادي کاهش می دهند و این امکان را فراهم می کنند که واکنش هاي انرژي خواه بـه راحتـی در دمـاي بدن موجودات زنده انجام شود .

آنزیم ها را می توان از منابع مختلف گیاهی، حیـوانی و از میکروارگانیـسم هـا ي مختلف مانند باکتريها و قارچ ها تهیه کرد.

شماره تعرفه گمرکی:

در دادو ستدهاي بین المللی جهت کدبندي کالا در امر صادرات و واردات و مبـادلات تجـاري و همچنـین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که عبارت است از:

طبقه بندي و نام گـذاري بر اساس بروکسل و طبقه بندي مرکز استاندارد و تجارت بین المللی .با توجه به قوانین واردات ایران در گمرك کشور محصولی به نام آنزیم ها ثبت نشده است و تعرفه مشخـصی نـدارد . مطـابق برخـی داده هـاي غیررسـمی آنزیم ها به همراه مواد آلبومینوئید و چسب ها وارد می شوند که شماره تعرفـه اي بـراي آنهـا تعیـین نگردیـده است

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید آنزیم تجاری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید