توضیحات

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش

مراحل طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش بشرح ذیل می باشد:

1- حجم مشخصی از حشره کش ، سینرژیست، عطر و حلال به داخل مخزن اختلاط منتقل و مخلوط می شوند و بدین ترتیب فرمولاسیون حشره کش تهیه می شود.

2- پس از آن نا خالصی ها و مواد خارجی محلول حشره کش توسط یک سیستم فیلتراسیون گرفته می شود.

3- محلول موقتاً از طریق لوله به داخل مخزن ذخیره سازی منتقل می شود.

4- از مخزن ذخیره به دستگاه پر کن هدایت می شود. محلول در حجم خاصی درون قوطی هایی که از قسمت تمیز کن پنوماتیکی خارج می شوند، پر می شود.

5- قوطی های پر شده در فواصل زمانی و به صورت تصادفی نمونه گیری شده و نحوه پر شدن محلول حشره کش کنترل می شود.

6- دریچه (مکانیزم پاشش اسپری) به محض تحویل بصورت نمونه گیری تصادفی بازرسی می شوند. این دریچه در بالای قوطی های پر شده سوار می شوند.

7- پس از این مرحله، ماده محرک تحت فشار، وارد دستگاه پر کن ماده محرک شده و با حجم مشخصی و تحت فشار بالا درون قوطی هایی که دریچه وروی آنها سوار شده پر می شود. در اینجا نیز قوطی های پر شده از گاز بصورت تصادفی مورد بازرسی قرار می گیرند.

8- قوطی های پر شده از ماده محرک سپس وارد حمام آب گرم می شوند که آب آن دمایی حدود 50 درجه سانتیگراد دارد. بدین ترتیب قوطی ها از نظر داشتن درزهای نامناسب و معیوب کنترل شده و قوطی هایی که نشتی دارند (نشتی بصورت ایجاد حباب های هوا بروز می کند) از خط تولید خارج می شوند.

در این مرحله، دریچه اسپری یک لحظه فشار داده می شود تا از عملکرد مطلوب اسپری اطمینان حاصل شده و قوط های معیوب نیز کنار گذاشته می شوند. سپس قوطی ها تمیز می شوند تا آب، روغن و سایر مواد از بدنه آنها پاک می شوند.

9- بعد از این مرحله قوطی ها برای حصول اطمینان از پر شدن حجم مورد وزن می شوند.

10- قوطی های وزن شده درب بندی می شوند.

11- شماره سریال ساخت زیر قوطی ها چاپ می شود و سپس قوطی ها کنترل حجم گاز، حجم محلول حشره کش و فشار داخل گاز بازرسی می شوند.

12- قوطی های پر شده پس از بازرسی و کنترل حجم در کار تنها بسته بندی آماده جهت حمل به بازار مصرف می شوند ( در طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش ).

13- قوطی های خالی اسپری که توسط تولید کننده قوطی تحویل داده شده به دقت بازرسی می شوند. سپس از انبار دستگاه تغذیه قوطی ها منتقل می شوندکه قوطی ها را در خط پر کن قرار می دهند داخل قوطی ها به روش مکش و توسط دستگاه پنو ماتیک تمیز کننده قوطی تمیز می شوند.

14- در این مرحله ماده محرک جهت وارد شدن به قوطی های پر شده حشره کش که دریچه های در بالای قوطی ها سوار شده تحت فشار بالا درون پر می شوند.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید حشره کش آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید