توضیحات

طرح توجیهی تولید اکسید کروم

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید اکسید کروم با ظرفیت تولید 120 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

اکسید کروم(III) (به انگلیسی: Chromium(III) oxide) با فرمول شیمیایی Cr2O3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 517277 است. که جرم مولی آن 151.9904 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سبز روشن مایل به تیره است. این جامد یونی نامحلول در آب غیر سمی است ولی می‌تواند تحریک‌کننده مخاط باشد. همچنین به عنوان کتالیزگر در بعضی واکنش‌های آلی شرکت می‌کند

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم رﻧﮓ داﻧﻪ اي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل Cr2O3 می ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 98 درصد ﻋﺮﺿﻪ می ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻲ ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﭼﻴﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ و ﻟﻌﺎب ﻛﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اي رﻧﮕﺰا اﺳﺘﻔﺎده می ﮔﺮدد و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻨﺖ ﺳﺎزی ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﻟﻨﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﻛﺮوﻣﻴﻚ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و زﻧﺠﺎن 85 درصد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج تامین می گردد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﻼمی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎزﻧﺪگی و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻫﺎیی ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺻﺎدرات ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ می باشد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده روز ﺑﻪ روز ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﻛﻤﺒﻮد آن ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ می باشد.

ماشین آلات اشاره شده در طرح توجیهی اکسید کروم در ذیل آمده است :

  • آسیاب بظرفیت 1 تن در روز
  • مخلوط کن مواد جامد نوع معکوس 1.5 تن
  • کوره پخت نوع دوار 1.5 تن
  • تانک عصاره کشی بظرفیت 2 متر مکعب
  • پمپ انتقال مواد
  • فیلتر بظرفیت 600 کیلو گرم
  • خشک کن بظرفیت 400 کیلو گرم
  • دستگاه بسته بندی بظرفیت 400 کیلو گرم

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اکسید کروم با ظرفیت تولید 120 تن در سال شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید