توضیحات

طرح توجیهی تولید بردهای الکترونیکی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید بردهای الکترونیکی با ظرفیت تولید 750000 برد در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖو ورود این صنعت به میدان های جدید از قبیل لوازم خانگی، ارتباطات، خودرو سازی، اتوماسیون صنعتی و فنی، پزشکی و صنایع الکترونیک روز به روز قوی تر شد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ اﻣﺮوز از ده شرکت ﭘﻮل ﺳﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آﻧﻬﺎ را شرکت ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوي روﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، تایوان، سنگاپور، مالزی و اخیرا چین قابل تشخیص می باشد.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺮد ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺪار چاپی ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ انتقال اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ جانبی ﺑﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .

اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در داﺧﻞ وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ورود اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت الکترونیکی وارداتی نظیر بردهای کامپیوتر، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن دراﺧﺘﻴﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮان داﺧﻠﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ استفاده از اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﺧﻂ درﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ازتکنولوژی « نصب بر سطحی » استفاده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ :

ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺼﺐ ﺳﻄﻮﺣﻲ دورش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

روش اول:

دراﻳﻦ اﻳﻦ روش ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻄﻌﻪ زن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ وﺗﻮﺳﻂ  ﻳﻚ ﻫﺪﻟﻮﻟﻪ درﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ ﻣﻘﺪاري ﭼﺴﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﻲ ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪ اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ .

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر (ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ ) ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﺳﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ، پس از ﻧﺼﺐ اﻳﻦ از داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﻠﻊ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .

روش دوم :

دراﻳﻦ روش ﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎم اﺑﺘﺪا درداﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻤﻴﺮ زن ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ . در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪاري ﺧﻤﻴﺮ ﻗﻠﻊ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺮﻳﻚ از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﺮدﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ ﺧﻮرده ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻄﻌﻪ زن رﻓﺘﻪ واﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ  ﻗﻄﻌﺎت را در ﻣﺤﻞ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮد ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ اﺟﺎق از ﻧﻮع ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ می روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ذوبﺷﺪن ﺧﻤﻴﺮ ﻗﻠﻊ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روي ﺑﺮد ﻟﺤﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﺳﺘﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ وﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺮدﻫﺎ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﻠﻊ ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ روش ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت در ﺑﺎﻻي ﺑﺮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .