توضیحات

طرح توجیهی تولید بست فلزی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید بست فلزی با ظرفیت تولید 800 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

بررسي تاسيسات و امكانات زيربنايي مورد نياز طرح توجیهی :

بر آورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن

توان برق مورد نياز طرح با توجه به مصرف ماشينآلات و تأسيسات و همچنين نيـاز روشـنايي ساختمانها و غيره،kw ٢٠٠ برآورد شده است. اين توان برق به راحتي از شبكه برق سراسری كشور و در كليه استان های كشور قابل تأمين است. هزينه خريد انشعاب و تجهيزات انتقال برق معادل ٢٠٠ ميليون ريال برآورد مي گردد.

بر آورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن

در طرح حاضر آب جهت خنک کاري ماشين آلات  و همچنين نيازهـاي بهداشـتي و آشـاميدني كاركنان آن و همچنين براي آبياري فضاي سبز مورد نياز خواهد بود كه با توجه به حجـم توليد و تعداد كاركنان حجم مصرف ساليانه ١٥٠٠ متر مكعب برآورد مي گردد كه اين ميزان آب از طريق شبكه لوله كشي شهرك صنعتي محل اجراي طرح قابل تأمين است كه هزينه آن معادل ٥٠ ميليون ريال برآورد شده است.

بر آورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن 

سوخت يكي از نهاده ها در طرح حاضر محسوب مي گردد چرا كه كوره به وسيله سوخت كار مي كنند. بهترين سوخت پيشنهادي طرح، گاز شهري است ولي نظر بر اينكه برخي شهركها داراي لوله كشي گاز بوده ولي برخي ديگر فاقد آن هستند از اينرو در طرح حاضر گازوئيل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولي در صورتي كه محل نهايي انتخاب شده براي اجراي طرح از لوله كشي گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اولويت خواهد داشت.

ولي در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئيل به عنوان سوخت مي توان گفت كه هزينه تأمين آن كه شامل تانك سوخت  ٢٠ هزار ليتري و لوله كشي هاي آن مي باشد كه معادل ٨٠ ميليون ريال برآورد مي گردد.

بر آورد امكانات مخابراتي و ارتباطي لازم و چگونگي تأمين آن

طرح حاضر نيازمند دو خط تلفن ، يك خط فاكس و يك خط براي اينترنت مي باشد و از آنجايي كه محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است لذا امكان تأمين آن از شهرك محل اجرا به راحتي وجود خواهد داشت كه هزينه آن معادل ٢٠ ميليون ريال برآورد مي گردد.

بر آورد امكانات زيربنايي مورد نياز

نيازمندي  طرح به راه را مي توان در حالت زير مورد بررسي قرار داد: 

عبور و مرور كاميون هاي حامل مواد اوليه و محصول 

مواد اوليه مصرفي طرح به وسيله كاميون و تريلي به محل اجراي طرح وارد شده و مـصولات توليدي نيز به وسيله همين وسايل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از اينرو راههاي ارتباطي مناسب حركت اين وسايل نقليه لازم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد.

عبور و مرور كاركنان 

كاركنان به وسيله خودروهاي سواري و ميني بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند كرد كه لازم است محل اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشد.

ساير امكانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر 

به جز امكانات مناسب براي تردد كاميون و خودروهاي سواري، امكانات ديگري براي طرح مورد نياز نمي باشد.

وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني 

حمايت هاي تعرفه گمركي و مقايسه آن با تعرفه هاي جهاني

در مورد کليه محصولات مورد مطالعه، وزارت بازرگاني اقدام به تدوين تعرفه هاي گمركي با درصد بالا( ٥٠ درصد)  كرده است كه اين امر در راستاي حمايت از توليد داخل صورت گرفته است .

در خصوص تعرفه هاي جهاني نيز بايد گفت که براي اظهار نظر در اين مورد لازم است کشور مقصد صادرات بطور دقيق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در اين مورد بوجود آيد .

حمايت هاي مالي

در خصوص حمايتهاي مالي از طرحهاي مشابه در كشورمان بايد گفت كه اين حمايتها صرفا در سطح ارائه تسهيلات بانكي ميباشد كه اين تسهيلات حالت عمومي داشته و براي كليه طرح هايي كه از توجيه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،  پرداخت مي شود .

بنابراين در مجموع مي توان گفت كه حمايت هاي ويژه خاصي در خصوص طرح وجود ندارد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید بست فلزی با ظرفیت تولید 800 تن در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید