توضیحات

طرح توجیهی تولید بلندگو

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید بلندگو با ظرفیت تولید 1 میلیون عدد در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﻋﻤﻼ در ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ، ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺸﺎر ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮو آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﮔﺬار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺮژي ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد؛ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ روي ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺻﺪا ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .

ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺮاﮔﺬار اﻟﻜﺘﺮوآﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎﺷﻬﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت طرح توجیهی تولید بلندگو:

ﺑﺮاي ﻃﺮح رﻳﺰي ﻳﻚ ﺗﺮاﮔﺬار ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ . اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮوآﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ، اﻧﺪازه، ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮاي ﻛﺎر ، ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﻮري ، ﺧﻄﻲ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ داﻣﻨﻪ ، دوام و ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ .

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮي اﻳﺪه آل داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻛﺎرآﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮوآﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ

  • ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﺎزداده )در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ
  • در ﺑﺎزداده ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ داﺧﻞ ﻧﺴﺎزد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن داﺧﻠﻲ در آن ﺗﺎﺑﻴﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ
  • ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( در داده )ﺧﻮاه ﻋﺒﻮري ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد
  • ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮت را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از راﺳﺘﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ
  • ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزداده آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﺮاﮔﺬار ﻛﻪ داراي ﺗﻤﺎم ﺧﻮاص ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . از ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻌﺸﻊ اﻧﺮژي ﺻﻮﺗﻲ در ﻫﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، دو ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮي ﺑﻮق دار .ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ از ﺗﺮوش اﻟﻜﺘﺮودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺮوط ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻳﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در” ﭘﻴﭽﻴﻚ ﺻﻮﺗﻲ “ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺗﺮوش ،  ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻚ در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺎﻧﺘﻴﻚ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي تلفنی.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید بلندگو آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.