توضیحات

طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی از ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات دستگاه های توان بخشی و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه بیشتر طرح در اختیار شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت وواﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﮕﺸﺘﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻀﻠﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎوارد ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را پرداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ازطرفی ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وارداﺗﻲ ﺑﻮدن آن ﻗﺎﺑﻞ پیش ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ودوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﻣﻄﻴﻊ ﺳﺮسپرده ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد

ﻣﺰاﻳﺎي ﻃﺮح توجیهی :

1) ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺖ و تولید
2) ﻫﻤﺴﻮ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و تولید
3) ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻮاﻧﺎن
4) ﺣﺬف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ وداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و دولتی
5) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ هزینه های درمان و ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
6) ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ بهداشت
7) ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻧﺶ فنی
8) اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ واردات دارﻧﺪ
9) ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﺑﻲ روﻳﻪ ارز

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید