توضیحات

طرح توجیهی تولید تسمه فولادی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید تسمه فولادی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﻣﺤﺼﻮل:
ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﻃﺮح 12000 ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺗﺴﻤﻪ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﻋﺮض ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي:
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﺎن ﺧﻄﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻮرد ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ آذر ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺪان و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴزان 12600 ﺗﻦ در ﺳﺎل
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ : اﻧﻮاع رواﻧﻜﺎر و ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8 ﺗﻦ در ﺳﺎل
ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺴﻤﻪ و ﻣﻔﺘﻮل ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 30 ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ:

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار در ﻫﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد .

ﺑﺎزارﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﻢ و روال ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﻄﻮط ﻧﻮرد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دوﻟﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺴﻤﻪ و ﻧﺒﺸﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺒﻮد وﺟﻮد دارد و قسمت ﻋﻤﺪه اي از اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر بازار تقاضای محصولات فولادی ﻫﻤﻮاره روﻧﺪي ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻛﻮدي در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻗﺒﺎ :

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﻴﻢ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻌﺪادي  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻌ ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺴﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز اﻳﻦ  ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید تسمه فولادی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید