توضیحات

طرح توجیهی تولید تشک مواج ویلچر

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید تشک مواج ویلچر و وسایل جانبی آن می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه بیشتر طرح و آشنایی بیشتر با طرح قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻫﺪف از اﺟﺮای ﻃﺮح توجیهی :

اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪه اي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻴﻜﺎر از ﻳﻚ ﻃـﺮف و اﻳﺠـﺎد درآﻣـﺪ ﺣـﻼل ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ از آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ .

دﻳﮕـﺮ ﻫـﺪف ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓـﺘﻦ و ﻧﺸـﺴﺘﻦ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﺳـﺖ. ﺗﺸﻜﻬﺎي ﻣﻮاج ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺧﻮاﺑﻴﺪن زﻳﺎد ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﭼﻮن در ﺳﻄﺢ دﻧﻴـﺎ از ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع و ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺸﻚ ﻣﻮاج را ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ،اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤـﻮد و از ارز آوري ﻧﻴـﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮﻳﻢ.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي را در داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﺳـﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ﻃـﺮح ﻣﻌـﺎدل1.037 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﻴﻜﻦ در ﺻﻮرت ﺻﺎدرات ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺗـﺎ 2 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳﺎل ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻃـﺮح اﮔـﺮ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ ﺗﻌـﺪاد تولیدات تا 30000 دستگاه قابل افزایش خواهد بود.

ﻃﺮح ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎي ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه در ﻗﻴﻤـﺖ ﻓﺮوش داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻣﺴﻴﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﻓـﻮق ﻧﻈـﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ پروانه بهره برداری ﻳﺎري و ﻣﺪد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید تشک مواج ویلچر آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید