توضیحات

طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی با ظرفیت 1000 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه کامل طرح قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎمی از دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬی ﻧﺒﻮد ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت آن را اﺣﺴﺎس نمی ﻛﺮدﻧﺪ. دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی مختلف، گلدوزی شده، ساده و … از ﺿﺮورﻳﺎت ﺟﻴﺐ ﻣﺮدان و ﻛﻴﻒ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻳﻚ ﺑﺎرآ ن را ﻣﻲ ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ماه یک بار آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻨﺎم دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف، ﻧﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﺒﻚ وزن ﺑﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﻲ راه خود را به داخل خانه ها، دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر، ادارت و دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و ﺟﻴﺒﻲ و روﻣﻴﺰي و ﺣﻮﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﮔﺮدﻳﺪ .

اﮔﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن درﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮدي و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪدستمال کاغذی :

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﺮح ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺒﻼ ورق ﻛﺎﻏﺬ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ورود ﻛﺎﻏﺬ دﺳﺘﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎشد.

ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا دورول ﺑﺰرگ ﺗﻴﺸﻮ روي رول ﮔﻴﺮدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮرا ﺗﻴﺸﻮ وارد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ار ﺑﻴﻦ دو ﻏﻠﻄﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻧﻮار دو ﻻﻳﻪ اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﺮض اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻐﻪ اي دوار از وﺳﻂ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﺸﺨﺺ ﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﻪ ﺑﺮش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻮار ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﮕﺰاك روي ﻫﻢ ﺗﺎزده ﻣﻲ ﺷﻮد و وزﻧﻪ اي دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده روي ﻫﻢ در ﻣﻲ آورد

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی با طرفیت تولید 1000 تن در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید