توضیحات

طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی در استان لرستان می باشد. سنگ های مصنوعی ازترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزاینده دیگر بدست می آینـد کـه به آنها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آنها سریعتر می شود . این سنگها از ترکیـب سـیمان ، رسها، آگرگاتهای سنگهای ضایعاتی و خاکهای سبک وزن سـاخته مـی شـوند.

مـواد بکـار رفتـه دراین سنگها تماما کیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطی و انـسانی دارنـد. رنـگ دانـه هـای اکـسید آهن رنگ مورد نظر را به این سنگها می دهد. ترکیبی که از این راه بدسـت مـی ایـد در قالبهـایی ریخته می شود که دارای نقش و نگارهای سنگهای طبیعی می باشـند و بـه ایـن سـنگها سـیمایی کاملا طبیعی می دهد.

از نظر قیمت سنگهای مصنوعی قیمتی به مراتب کمتـر از سـنگهای طبیعـی دارند چرا که کارهای دشواری که روی که روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بـازار و قابـل استفاده کرد ن آن انجام می شود در مورد سنگ های مصنوعی غیر ضـروری مـی نمایـد و دارای وزنی کمتر و ضخامتی کوچکتر می باشند که به ما این اجازه را می دهد که سه برابـر سـنگهای طبیعی بتوانیم آنها را بکار ببـریم. عـلاوه بـر مقاومـت سـاختاری آنهـا در فنداسـیونهای خـاص توانایی تحمل باراهای زیاد را به آنها می دهد.

سنگ های مصنوعی ازترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزاینده دیگر بدست می آینـد کـه به آنها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آنها سریعترمی شود . این سنگها از ترکیـب سـیمان ، رسها، آگرگاتهای سنگهای ضایعاتی و خاکهای سبک وزن سـاخته مـی شـوند.مـواد بکـار رفتـه دراین سنگها تماما کیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطی و انـسانی دارنـد.

رنـگ دانـه هـای اکـسید آهن رنگ مورد نظر را به این سنگها می دهد. ترکیبی که از این راه بدسـت مـی ایـد در قالبهـایی ریخته می شود که دارای نقش و نگارهای سنگهای طبیعی می باشـند و بـه ایـن سـنگها سـیمایی کاملا طبیعی می دهد. از نظر قیمت سنگهای مصنوعی قیمتی به مراتب کمتـر از سـنگهای طبیعـی دارند چرا که کارهای دشواری که روی که روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بـازار و قابـل استفاده کردن آن انجام می شود.

در مورد سنگ های مصنوعی غیر ضـروری مـی نمایـد و دارای وزنی کمتر و ضخامتی کوچکتر می باشند که به ما این اجازه را می دهد که سه برابـر سـنگهای طبیعی بتوانیم آنها را بکار ببـریم. عـلاوه بـر مقاومـت سـاختاری آنهـا در فنداسـیونهای خـاص توانایی تحمل باراهای زیاد را به آنها می دهد.

محل هاي پیشنهادي طرح:

مواد اولیه مورد نیاز طرح ماسه سیلیسی، سیمان، پودر آلومینیوم، آهک و روان کننده بتون می باشد که در این میان بیشترین سهم را ماسه سیلیسی به خود اختصاص داده است. کلیه مواد اولیه مورد نیاز طرح از منابع داخلی تهیه شده و جهت کاهش هزینه های تولید بهتر است مکان طرح در نزدیکی منابع تهیه ماسه سیلیسی احداث گردد.

مواد اولیه، كمکی و مصرفی:

با توجه به بررسی های صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجرای طرح عوامل مهمی نظیر تامین مواداولیه، امکانات زیربنایی، دسترسی به راه های ارتباطی، تامین نیروی انسانی، جنبه های زیست محیطی، معافیت های دولتی، موقعیت سایر رقبا و … شهرک های صنعتی استان جهت اجرای طرح مورد نظر می باشند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.