توضیحات

طرح توجیهی تولید غذای کودک

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید غذای کودک 2000 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت بررسی و مطالعه بیشتر و کامل تر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای از طرح توجیهی :

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬﺍﻱ ﮐﻮﺩﮎ (شیر سویا) است. در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات، واحدهای فعال و در دست احداث، منابع تامین مواد اولیه و کلیه ی ماشین آلات ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﺪﻭﺩ800 میلیون تومان دارد ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ 80 میلیون تومان و هزینه های تولیدی سالانه برابر 250 میلیون تومان است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت 6 ماه برگشت می یابد.

ﻏﺬﺍﻱ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ :

• ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮ ( ﺷﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ، ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ … )

• ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ( ﺳﺮﺩ ، ﮐﻨﺴﺮﻭﻱ …)

• ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ( ﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺞ ، ﺑﻴﺴﮑﻮﻳﺖ ﺑﭽﻪ …)

• ﻧﻮﺷﻴﺪنی ﻫﺎ (ﻋﺼﺎﺭﻩ ها، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﻭ  …)

ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍﻱ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﺎﻧﻮ ﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮ ﺍﺳﺖ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﻮرﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

ﮐﻠﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮﻳﺎ:

ﺳﻮﻳﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭼﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻴﻨﻴﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻏﺬﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﺳﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻡ لوبیا روغنی و لوبیا چینی  و سوژا و ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید غذای کودک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید