توضیحات

طرح توجیهی تولید پودر گوشت و استخوان

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید پودر گوشت و استخوان می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك دان در ﻛﺸﻮر و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ از اهمیت ویژه ای بر ﺧﻮردار ﺑﻮده و درﻛﺸﻮر ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ دان ﮔﺎﻫﺎ ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻧﻴﺎز ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر را ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و راه اﻧﺪازی در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺳﻮی ادارات ذﻳﺮﺑﻂ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎده ﺷﺪن و ﺑﻪ وﺟﻪ اﺟﺮ دراﻣﺪن اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﻬﻴﻪ دان را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﻲ داﺷﺘﻪ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود و ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ.

عملا براي توليد پودر خوراكي براي دام و طيور ميتوان از تمام منابع گوشتي استفاده كرد .اما بسياري از اين منابع از كيفيت بالايي برخوردارند و لذا مصرف خوراكي دارند و بالطبع استفاده از آنها براي پودر گوشت و سپس خوراك دام و طيور مقرون به صرفه نميباشد .بنابراين در فرآيند توليد پودر مي بايستي از منابعي بهره برد كه غير خوراكي باشند يا به عبارتي ديگر استفاده از ضايعات گوشتي پيشنهاد مي گردند.

با توجه به رشد روز افزون جمعيت، نياز انسان به غذا و همچنين اهميت مواد پروتئيني و گوشتي در سبد غذايي خانواده ايراني، پرورش دام و طيور و آبزيان روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند. غذاي دام در رشد و كيفيت گوشت حاصل از آن نقش مهمي را ايفا ميكند .

حتي غذاي دام در طعم گوشت دام و طيور و آبزيان نقش به سزايي دارد .لذا با توجه به انچه كه ذكر شد، غذايي كه بتواند نياز هاي دام و در نتيجه انسان را ارضا نمايد از اهميت خاصي برخوردار است.
طرح از لحاظ فني كاملا توجيه پذير است .با توجه به اطلاعات حاضر در رابطه با وضعيت بازار پودر و روغن گوشت، توجيه پذيري اقتصادي طرح نيز دور از انتظار نيست .البته اين موضوع نياز به انجام مطالعات آناليز ريسك بسيار دقيقي ميباشد چراكه مادامي كه در اين دو سال اخير كمي از شوك ناشي از بحران جنون گاوي كاسته شده است، ولي همچنان خطر به طور كامل رفع نشده و اين موضوع ميتواند امنيت سرمايه سرمايه گذار را به مخاطره اندازد .

اين مطلب از يك طرف و از طرفي ديگر ذات درجه دو بودن محصول( بعد از سويا و پودر ماهي) براي مصرف كنندگان (غذاي دام) باعث ميشود نتوان آينده چندان روشني را براي طرح متصور شد.

اما به هرحال نبايد از روي ديگر سكه غافل شد .مواد اوليه اين محصول عملا كالايي دور ريختني ميباشد .اگر از استفاده از آن را در بعضي از موارد جزئي صرف نظر كنيم، بغير از تبديل به پودر گوشت، تنوع چنداني در اختيار نخواهيم داشت، لذا ارزش افزوده آن نسبتا چشم گير ميباشد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید پودر گوشت و استخوان آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.