توضیحات

طرح توجیهی تولید چتر

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید چتر با ظرفیت تولید 400000 عدد در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سـرمايه گـذاری اقتصادی انجام می گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسـي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري  سـرمايه گـذ اران مـورد استفاده قرار مي گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد چتـر  مـي باشـد  كـه در قالـب متـدولوژي علمي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهـد گرفـت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد.

تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقـه منـد ان محترم بتوانند كليه اطلاعات مـورد نيـاز را كـسب و در جهـت انجـام سـرمايه گـذاري اقتـصادي بـا ديـد بـاز و

مسير شفاف اقدام نمايند . اميد است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

معرفی طرح توجیهی :

  • نام و کد محصولات ( آيسيك ٣)

محصول مورد گزارش انواع چتر مي باشد که در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن ک د  آيـسيک آن تحت شماره ١٧٢١١٢٢٠ طبقه بندي شده است.

  • شماره تعرفه گمركي

واردات چتر تحت دو كد تعرفه شماره ٠٠/٩١/٦٦٠١ با عنوان چتر و چتر آفتـابي داراي دسـته تلسكوپي و شماره  ٠٠/٩٩/٦٦٠١ با عنوان چتر و چتر آفتابي كه در جاي ديگر گفته نشده است صورت ميگيرد.

  • شرايط واردات محصول

حقوق ورودي تعرفه هاي مذکور به ازاي هر عدد ٧٠ درصد تعيين شـده اسـت.  همچنـين  اين کالا جزو فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات نمي باشد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید چتر با ظرفیت تولید 400000 عدد در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید