توضیحات

طرح توجیهی تولید کانتینر یخچالی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید کانتینر یخچالی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

پیشرفت تکنولوژي در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقـل تمـام سـعی و کوشـش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد.یکی از این پدیده ها کـه باعـث تـسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر (Container) است.اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه 1960 رایج گردید.اصولا کانتینرهاي استاندارد از سال 1965 به بعد وارد بازار حمـل و نقـل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پیدا کند.

کانتینر  به محفظه ای فلزی برای حمل و نقل محموله ها و بارهای بزرگ  گفته می شود و توسط وسایل نقلیه متفاوتی مانند کشتی، هواپیما، کامیون و…… به مقصد موردنظر حمل می شوند. کارشناسان بر این عقیده اند که پیدایش آن انقلاب تکنولوژیکی در صنعت و حوزه حمل و نقل بوده است. پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا متصدیان حمل و نقل تمام تلاش خود را بکار برند تا محموله هایشان توسط این وسیله جابجا گردد.

حمل کالا توسط این محصول پدیده ای است که موجب تسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد این سازه ها کاربرد فراوانی در صنعت دارند و جزء لاینفک در تجارت کشورها هستند با توجه به نوع کالاهایی که حمل می شوند، انواع متفاوتی دارند. کانتینر را نیز مانند کانکس می توان بر اساس نوع، شکل، اندازه و سایر خصوصیات فیزیکی کالاها و محموله ها طراحی و تولید کرد.

مزایای استفاده از کانتینر

 • از مزایای حمل محموله توسط کانتینر ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • سهولت و کاهش هزینه های مربوط به بسته بندی، بارگیری و تخلیه کالاها
 • ایمنی بالا و کاهش خسارات ناشی از صدمه و شکستگی و خرابی و حتی سرقت کالا
 • افزایش سرعت بارگیری و تخلیه
 • استفاده از تسهیلات و تاسیسات بندری
 • حمل کامل محموله حتی در ظرفیت های بالا
 • ریسک پذیری کمتر در بین شرکت های ذی نفع معامله

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـراي تـصمیم گیـري سـرمایه گـذاران مـورد اسـتفاده قـرارمیگیرد.گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کانتینر یخچالی می باشد.

این مطالعـات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا محـصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهـد گرفـت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسـایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد .

خلاصه ای  از هدف و ضرورت انجام طرح :

پیشرفت تکنولوژي در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقـل تمـام سـعی و کوشـش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد.یکی از این پدیده ها کـه باعـث تـسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر ((Container است.اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه 1960 رایج گردید.اصولا کانتینرهاي استاندارد از سال 1965 به بعد وارد بازار حمـل و نقـل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پیدا کند.

مزایای حمل با کانتینر یخچالی:

 • کاهش خسارت ناشی از شکستگی ، خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
 • کاهش هزینه هاي بسته بندي ، تخلیه و بارگیري کالاي مورد بیمه
 • حمل یکجاي مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
 • حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن میسازد (Door to Door)
 • حمل با کانتینر سرعت کار بار گیري و تخلیه را افزایش می دهد.

    مزایاي یکپارچه سازي کالا در حمل با کانتینر:

 • حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل
 • حداکثر بهره گیري از فضاي مفید وسایل حمل
 • تسهیل در آماده سازي کشتی براي عملیات بارگیري و تخلیه
 • ممانعت از بارگیري اضافی((Over storage در وسیله حمل
 • ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی
 • کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیري و تخلیه می گردد.

بسیاري از کارشناسان سیستم حمل و نقل براین عقیده اند که پیدایش کانتینر در واقع همان انقلاب تکنولوژیکی در صنعت حمل و نقل بوده است.»اگر فرض کنیم حمل کالا بوسیله کانتینر اتفاق افتـاده و تمـام شده باشد ، توسعه آن هنوز ادامه دارد و در دهه های آینده با سرعت زیادتري شـکل تکمیلـی خـود را طـی خواهد کرد و مسیر هاي جایگزینی، تغییر در توازن کالا هاي وارده و صادره و نوع تکنو لوژي و عملیات مورد بهره برداري از جمله عواملی است که ریسک سر مایه گذاري این سیستم را بالا می برد.

در مـورد کشور خودمان نخست باید بررسی کرد که چند درصد از مبادلات بین المللـی ایـران را کالاهـاي قابـل حمل با کانتینر تشکیل می دهد و سهم فعلی مبادله کالا بـا کـانتینر چـه فاصـله ایـی بـا ایـن درصـد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانیم که کانتینر بعنوان محفظه ، متعلق به خـط کـشتیرانی اسـت یـا خـط کشتیرانی آن را از مالکش اجاره کرده است. باید در هر مسیر تجاري محاسبه شود که تعداد دفعاتی که کانتینر از مبداء اولیه پر شده و پس از تخلیه در مقصد نهایی، به مبداء اولیه باز می گـردد چنـد بـار در سال است.

انواع تولید کانتینر یخچالی و موارد استفاده از آنها

یخچال دار، کانتینرهای دارای سیستم خنک کننده: (Refrigerator Container ) این کانتینرها دارای قابلیت تنظیم دما هستند و برای نگهداری مواد فاسد شدنی مانند گوشت و میوه کاربرد دارند.

حرارتی(Heated Container )

عایق بندی شده ( Insulate Container) مانند کانتینر یخچال دار این سیستم ها نیز دارای قابلیت تنظیم دما هستند. مواد به کار برده شده در ساختار آن طوری انتخاب شده که در دماهای بالا آسیب نبیند و برای حمل محصولات در مسافت های طولانی کاربرد دارد. مورد استفاده در کالاهایی مانند دارو، ،بستنی، گوشت یخ زده و یخ.

روباز (Open top Container)سقف این سیستم ها قابل جابجا شدن است و برای حمل کالاهایی که ارتفاع زیادی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولی (Normal Container) این نوع پر استفاده ترین و رایج ترین نوع کانتینر است که در ابعاد مختلف، 20  ft  و 40ft   ساخته می شود و برای حمل کالاهای خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

مخزن دار(Tank Container)  این سیستم ها بیشتر برای حمل و نقل مواد مایع به کار می رود . مواد به کار رفته در آن به گونه ای است که در مقابل خوردگی مقاوم باشد و شکل آن ها متفاوت و استوانه است.

پهلو باز(Open side Container)   برای این سیستم ها در پهلوها درب هایی تعبیه شده است . این موضوع موجب می شود که حجم بیشتری از مواد قابل بارگیری باشد.

تهویه دار (Ventilate Container) این سیستم ها برای حمل موادی که نیاز به تهویه دارند مانند لوبیا و قهوه مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل به coffee container  نیز معروف هستند.

رو و پهلو باز (Open top-open side Container) مخصوص حمل گاز فشرده .

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید کانتینر یخچال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.