توضیحات

طرح توجیهی تولید ارگانیک گیاهان دارویی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید ارگانیک گیاهان دارویی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم اقتصادي و با ارزش افزوده بسیار بالا در ایران محسوب می شود. شناخت زمینه ها و برنامه های اشتغال در آن می تواند موقعیت ارزشمندي به این صنعت در داخل و در بخش صادرات و حضـور موفـق ایران در بازارهای جهانی ببخشد.

در همین راستا، نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهـاي گیـاهی و فراگیر شدن طب سنتی، در کانون حمایت و برنامه ریـزی مـدیران اقتصـادی اجتماعی و حوزه سلامت کشور و نیز مورد گرایش جامعـه قـرار گرفته است .

شکل گیري ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانـی و بـه دنبـال آن طراحـی و اجراي سند راهبردی توسعه صنعت گیاهـان دارویـی ایـران و اقبـال عمـومی از مصرف این گیاهان و داروهاي ذيربط مؤید این مدعاست.

ظرفیت و نرخ اشتغالزایی این صنعت در ابعاد تولیدی، فرآوری، انبارداری، بسته بندي، توزیع و فروش با عنایت به ظرفیت های جهـانی آن بسـیار گسـترده است.

سازماندهی نشدن مشاغل حوزه صنعت گیاهان دارویی و نبـود اسـتاندارد سرمایه گذاری، این ستاد را بر آن داشت تا در اولین گام برای حمایت و هـدایت فرآیند اشتغال دانش آموختگان جوان کشاورزي و منـابع طبیعـی و شـفاف سـازی سودآوری آن براي سرمایه گذاران اقدام به تدوین بسـته هـای کارآفرینی گیاهـان دارویی نماید.

اهمیت و ضرورت کشاورزی ارگانیک

ویژگـی کشـورها، موقعیـت و وضـعیت نظـام بهـره بـرداري، تعـداد واحـدهاي بهره برداري و حاکمیت شیوه خرده دهقانی امکان کشاورزي ارگانیـک را بیش از پیش فراهم ساخته است.

شرایط و ظرفیت کشـور ایـران بـرا ي قـرار گـرفتن در کشورهاي برتري که داراي نظام کشاورزي ارگانیـک هسـتند ، مهیا مـی باشـد و  امکان تولید ارگانیک در اغلب محصـولات بـاغی و زراعـی نیـز در حـد بسیار بالایی محصولات دامی و شیلاتی در کشور وجود دارد. در ایران حدود 240 هزار هکتار از اراضی -که 125 هکتـار آن محصـولات باغی و 113 هزار هکتار محصولات زراعی است- بدون اسـتفاده از سـم و کـود می باشد.

در جهان در حال حاضر، سطح زیر کشت محصولات ارگانیک بـیش از 32 میلیون هکتار است. براساس آموزه های اسلامی غذاي طیب، طاهر، حلال و به اصطلاح امـروزی غذاي سالم، حق شهروندي است.

امروزه سلامت افراد جامعه تحـت تـاثیر مـواد غذایی در معرض تهدید است، چه آنکه این مواد در شرایطی تولید می شـود کـه کود و سم، آلاینده های ناشی از آب و پس اب هاي مصرفی یا باران هاي اسـیدي و دستکاري هاي ژنتیکی جزء لاینفک فرآیند تولیـد شـده اسـت.

خطر هـاي متعـدد ناشی از باقیمانده عناصر مضر در غذا موجب شدهاست تا همواره سـلامت غـذا و بالطبع سلامت انسان ها تحت الشعاع قرار گیرد و انواع بیماري هـا ، سـرطان هـا ، مسمومیت ها و مرگ و میرها بروز کند و شایع شود. از طرفی، رشد روزافزون جمعیت و از طرفی ضرورت تـامین نیـاز غـذایی این جمعیت، جامعه را به این سمت رهنمون کرده کـه از نهـاده هـاي پـر بـازده استفاده نمایند.

اگرچه این استراتژي موجب تولید قابل توجه محصول و افـزایش بعد کمی آن گردیده، اما باعث شد تا در یک دوره چهل ساله میزان مصرف مـواد شیمیایی در دنیا به ده برابـر افـزایش و خسـارت ناشـی از آفـات تنهـا دو برابـر کاهش یابد. هرچند با تولید محصول فراوان ناشی از به کارگیري نهـاده هـاي پـر بازده، فرآورده به وفور یافت شده و به ظـاهر امنیـت غـذایی و سـیري شـکمی حاصل گردیده و نیاز به کالري و پروتئین مرتفع شده ولـیکن غـذاي حاصـل از نهاده هاي پربازده با توجه به مصرف بی رویه آنها موجب مصرف غـذاي ناسـالم و ناامنی غذایی و سوء تغذیه گردیده است.

به عبارت دیگـر از لحـاظ سـلامت و کیفیت شرایط ناگواري به وجود آورده است به طوري که روز به روز واکنش ها و فشـارها بـراي در اختیـار قرارگـرفتن غـذاي سـالم و ارگانیـک بیشـتر و بیشـتر شده است، و این مسئله نهادهاي بین المللی و دولـت هـا را بـر آن داشـت تـا در تلاش براي استقرار سیستم پایش و کنترل سلامت غذا حساسیت و عکس العمـل نشان دهند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.