توضیحات

طرح توجیهی خدمات برق رسانی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی خدمات برق رسانی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

اراﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﻣﺖ و ﺳـﺎﻣﺎن دﻫـﻲ در  زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ( ﻛﺸﺎورزی، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎیی و…) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ می باشد :

1- ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 20 ﻛﻴﻠﻮ وات و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ( 200 و 400 و … ) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎري ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻳـﻚ دﻫـﻢ ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺷـﺼﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ در ز ﻣﻴﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻼخ و ﺳﻔﺖ ﻳـﻚ دﻫﻢ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻧﺘﺒﻤﺘﺮ و ﭘﺮ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺑﺘﻮن ﺑﻌـﺪ از ﻧـﺼﺐ و  اﺳﭙﺎﻧﺲ زدن ﺗﻴﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ ﺻـﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

2- ﻧـــﺼﺐ اﻧـــﻮاع ﻣﻘـــﺮه ﻫــﺎ ( ﻣﻘـــﺮه ﻫــای ﭼﺮﺧـخشی ﺳـــﻮزﻧﻲ، ﻣﻘـــﺮه ﻫـــﺎی ﺑﺸﻘﺎبی، کششی، ﻣﻬﺎری ) ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻴﺮو ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص و ﻣﺰاﻳﺎي ﺧﻮد را دارﻧﺪ .

ﺟﻨﺲ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺮه ﻫـﺎ از ﻧﻮع ﺷﻴﺸﻪ و ﭼﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻧـﺼﺐ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴـﺮوﻫـﺎی ﻣﺘﺨـﺼﺺ و ﻛـﺎر آزﻣﻮده ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد.

3- ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑـﺮق و اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اصلی ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن وﺻﻞ ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮﻫـﺎي  ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺻﻠﻲ ﻛﺮدن اﺑﺘﺪاي ﺷﺒﻜﻪ و اﻧﺘﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﺳـﻴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﻠﺶ زدن ﺳﻴﻢ ﻫـﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺷﻜﻢ ﻳﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎشد.

ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺶ ﺳﻴﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺮق در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺒﻴﻞ: باد، برق، باران، درجه حرارت هر منطقه محاسبه می کنند که در نقاط مختلف با یکدیگر متفاوت است.

ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻧﺼﺐ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:

1- ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑـﺮق ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴـﺮو ﻫـﺎي ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﺑـﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

2- ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ ازمونتاژ

3- ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم گردد.

4- ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ جریان
5- ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
6- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
7- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
8- ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﻴﻨﮓ ﺳﻮﻳﭻ
9- ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار وﻟﺖ در آﺧﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو و ﻧﺼﺐ ﻛﺎت اوت ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت و  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی خدمات برق رسانی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید