توضیحات

طرح توجیهی خدمات فناوری اطلاعات

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی خدمات فناوری اطلاعات می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻮ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن دﻳـﺮوز ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮي ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ دارد . ﺟﻬﺎن ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺠﺎزي و رواﺑﻄﻲ در ﻗﻠﻤﺮوو ﺳﺎﻳﺒﺮﻧﺘﻴﻚ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺪرن ﺣﺬف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎر آﻣﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ شود.

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ :

اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟـﺎﻣﻊ ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ،ﻃﺮاﺣﻲ،اﺳـﺘﻘﺮار،راه اﻧـﺪازي و ﭘــﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ راﻫﻜﺎرﻫــﺎي ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑــﺮ ﻧــﺮم اﻓــﺰار در ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﻲ و دوﻟــﺖ، وزارﺗﺨﺎﻧــﻪ ﻫﺎ و ﺴﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوﻟﺖ،ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎ و ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﻲ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟـﺎﻣﻊ ﻛـﺎرﺑﺮدي اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺸﺎوره در زﻣﻴﻨـﻪ ﻓـﻦ آوري  اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﺟﺮاء و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﻬﺒﻮدي ﻓﺮاﻳﻨﺪ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺸﺎوره و ﻃﺮاﺣـﻲ  ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓـﻮق ﻣـﺸﺎوره و ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧـﻮري ﺷـﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻴﻢ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر،ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻜﻤﻴـﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛـﺸﻮر،اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻛﻠﻴـﻪ اﺷـﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ در داﺧﻞ و ﻳـﺎ ﺧـﺎرج از ﻛـﺸﻮر، ﺟﻬـﺖ واردات هرگونه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻛﺎﻻي ﻣﺠـﺎز ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاري و ﻧـﺮم اﻓـﺰاري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﻳﺪات و ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻋﻢ از داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ و ﻋﻨﺪ اﻟﺰوم اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي مربوطه .

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺑﺎرز طرح توجیهی خدمات فناوری اطلاعات :

1- رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
2- اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
3- ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد و ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن
4- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻒ و زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
5- اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻜﺎران ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر
6- ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
7- روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی خدمات فناوری اطلاعات آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید