توضیحات

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای با ظرفیت اسمی تولیدات 400 هکتار می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه بیشتر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻮان را از ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎش داﻣﺪاران و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد دام واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دام منجر به ﺑﺮوز اﺧﻼل در زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر دام ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﻊ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دام ﻫﺎي ، ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوري ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ذرت، ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺟﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ذرت، ﺑﺎ دوره رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ، داراي ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ذرت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن، دام و ﻃﻴﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و نیمه گرمسیری پیدا کند.

ذرت، در اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻛﻬﺎي زراﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻮر ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در مناطقی که نزولات جوی به 700 میلی متر در سال می رسد و پراکنش آن در طول سال تقریبا ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ذرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻢ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮد. .در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، آﺑﻴﺎري ﮔﻴﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

جو، از دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺟﻮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﻏﻼت اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ آورد . ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﮔﻨﺪم اﺳﺖ .ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪاري ﺷﻦ ﺑﻮده و زﻳﺎد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید