توضیحات

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب با نرخ بازدهی سرمایه مناسب می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم تا بتوانید با مطالعه کامل طرح دید بهتری را پیدا کنید. ابتدا مقدمه ای از طرح را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل وﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻛﺎر ﮔﺰاران وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ واز ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮﻧﺎن وﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روﺷﻬﺎي ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﮋﻫﺶ ﮔﺮان وﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ي ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﺣﻞ ﺷﻮد وﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ راﻫﻲ ﺑﺴﻮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا کند.

که از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ وﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در ﺻﺪ ﺑﻴﻜﺎري وﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ودﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ اورﻧﺪ وﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ است.

اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن :

از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي دوﻟﺖ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، وﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﻧﺴﻞ ﺟﻮان واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﭼﻪ از اﺣﺎظ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ان ﺑﺮ ﺧﻮرداري ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ازاﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل وﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ وﺷﺎﻳﺎن ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ واﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸﻮر اﺳﺖ واﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آن در ﻣﻌﺮض ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار دارد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ان ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ وﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺋﺪ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻠﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﻓﻮر زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎ و وﺟﻮد ﻟﻨﻮاع ﻣﻌﺎدن وﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎ ن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد وﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻤﻜﻤﻞ ﻧﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

روﻳﻜﺮدي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎري از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻮﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺗ ﻌﺎون ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ، در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدوﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ وﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎ ي ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرزش وﭼﺎره ﺳﺎز اﺳﺖ

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب یا طراحی سایت آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید