توضیحات

طرح توجیهی آرد سوخاری

این طرح اختصاص دارد به طرح توجیهی آرد سوخاری با ظرفیت تولید 300 تن در سال  که در ادامه مقدمه ای از این طرح را قرار داده ایم و در ادامه می توانید با دانلود رایگان طرح توجیهی بصورت کامل طرح را مطالعه نمایید:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح توجیهی :

اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد سوخاری

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻇﺮﻓﻴﺖ: ﻧﺎن و سوخاری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﺗﻦ در ﺳﺎل

تعداد شاغلین: 25 نفر

مقدمه ای بر طرح توجیهی آرد سوخاری :

ﺑﺎ توجه ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن و کشورمان اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و شرکت تعاونی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻛﺸﻮر و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ .

آرد ﺳﻮﺧﺎري درﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده دارد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ، ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ تهیه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻳﻦ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از محصولات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻي استاندارد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در طرح توجیهی :

1- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن در واﺣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ
2- اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻮﺧﺎري وﻗﺮار دادن در ﺗﻮﻧﻞ ﺧﺸﻚ وآﺳﻴﺎب و ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺮدن محصول
3-  اﻧﺘﻘﺎل آرد ﺳﻮﺧﺎري ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ مسئول آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺑﺴﺘﻪ های 300 ﮔﺮﻣﻲ وﻏﻴﺮه
4-  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و فروش

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی آرد سوخاری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید