توضیحات

طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

این محصول اختصاص دارد به طرح توجیهی بازیافت پلاستیک یا ﻃﺮﺡ توجیهی ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ پلاستیکی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺭﻭی ﺁﻥ که در ادامه مقدمه ای بر آن را تشریح می دهیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﭼﺎپ روي آن

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: وزارت صنایع و معادن
ﺗﻦ 300 : ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻦ 150

تعداد شاغلین: 18 نفر

مقدمه ای بر طرح توجیهی بازیافت پلاستیک  :

ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ,در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

1- دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﺎت :

ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻮاد از ﻗﺒﻴﻞ پلی ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻧﺮﻣﻲ و ﺳﺨﺘﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪ.

2- ﺧﺮد ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن :

ﻣﻮاد ﻧﺮم و ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺧﺮد ﮔﺮدﻧﺪ .اﻧﺪازه ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد داراي اﻧﺪازه اي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ اﻳﻨﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

3- ﺷﺴﺘﺸﻮ :

ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ذرات ﺳﺨﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي آﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻮدرﻫﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

4- آب ﮔﻴﺮي و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن :

ذرات ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه داراي آب و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻛﻮره ﺣﺮارﺗﻲ رﻃﻮﺑﺖ زداﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

5- ﮔﺮاﻧﻮل ﻛﺮدن :

ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ذرات آﺳﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﺪﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮاد دﺳﺖ اول ذرات آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻮل درآﻳﻨﺪ . اﻛﺴﺘﺮودرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي pvc یا pet و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮش ﺳﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان رﻧﮕﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﻓﺰود .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺿﺎﻳﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺧﻨﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بازیافت پلاستیک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید