02145518 & 09120282074 | info@behinyabtejarat.com
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

طرح توجیهی بره پرواری با ظرفیت 1000 راس در سال

رایگان

طرح توجیهی بره پرواری

برای دانلود رایگان باید ابتدا در سایت ثبت نامکنید

توضیحات

طرح توجیهی بره پرواری با ظرفیت 1000 راس در سال

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بره پرواری با ظرفیت 1000 راس در سال می پردازیم سازمان ارائه دهنده پروانه بهره برداری و مجوز این طرح جهاد کشاورزی می باشد. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را برای مطالعه کامل تر و بیشتر در اختیار قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘــــﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻴــﺎﻧﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻛﺸــﻮر را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﻴــﻨﻪ از ﻓـﺮآورده ﻫﺎي آن را ﻣﻴﺴــﺮ ﺳﺎزد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺤـﺼﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

از ﺳـــﻮي دﻳــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴــﺎﺗﻲ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬــﺎي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕـﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان،درﮔﺎم ﻧﺨﺴــﺖ و دﺳﺘـــﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻄـﻘﻪ اي و ﻓــﺮا ﻣﻨﻄـﻘﻪ اي، در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷــﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓــﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻃﺮﺣﻬﺎي داﻣﭙﺮوري ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و درﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي داﻣﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد .

ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻠﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح داراي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بره پرواری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

Open chat
1
سلام
اگر سوالی دارید بفرمایید. همکاران ما بصورت آنلاین در خدمت شما هستند.