توضیحات

طرح توجیهی تولید الکترود

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را برای مطالعه بیشتر وبررسی کامل تر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ  – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎزي – ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮدرو ﺳﺎزي و دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر راي ﻫﺰﻳﻨﻪ ارزي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 جوشكاري یكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس الكتریكي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الكترود و یا الكترود و كار بوده كه در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت كه براي برقراری قوس الكتریك بین دو الكترود و یا كار و الكترود وجود هوا و یا یك گاز هادي ضروري است. بطوريكه در شرايط معمو لي نمی توان در خلاء جوشكاري نمود.

در قوس الكتريكي گرما و انرژي نوراني در مكانهاي مختلفی كسان نبوده بطوریكه تقریباً 43% از حرارت در آند و 21% بقيه بصورت قوس ظاهر می شود . دمای حاصله از قوس الكتريكي بنوع الكترودهاي آن نيز وابسته است بطوريكه در قوس الكتريكي با الكترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در كاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آندو كاتد براي الكترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين زده شده است.

 در اين شرايط درجه حرارت در مركز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط % 70 تا 60 % در قوس الكتريكی مشاهده گرديده كه صرف ذوب كردن و عمل جوشكاري شده و بقيه آنيعني 30 % تا 40 % بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.

طول قوس شعله بین 0.8 تا 0.6 0 قطر الكترود مي باشد و تقريباً 90 % از قطرات مذاب جدا شده از الكترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و 10 % باطراف پراكنده مي گردد .براي ايجاد قوس الكتريكي با ولتاژ كم بين 40 تا 50 ولت در جريان مستقيم و 60 تا 50 ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.

الكترودهائي كه در جوش اتصال فولاد به كار برده مي شوند مفتولهاي مغزي با آلياژ يا بدون آلياژ دارند كه جريان جوش را هدايت مي كند. شعله برق بين قطعه كار و سرآزاد الكترود مي سوزد و الكترود به عنوانيك ماده اضافي ذوب مي شود.

الكترودهاي نرم شده داراي علائم اختصاري بوده كه روي بسته بندي آنها نوشته شده است. علائم اختصاري تمام نكات مهمي كه در به كار بردن آن الكترود بايد مراعات شوند نشان مي دهند.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید