توضیحات

طرح توجیهی تولید پسته

این مقاله مربوط است به طرح توجیهی تولید پسته با ظرفیت 460 تن در سال که شما در وب سایت بهین یاب تجارت امکان دانلود رایگان طرح توجیهی را بصورت کامل خواهید داشت. در ادامه نیز مقدمه ای از این طرح را بیان کرده ایم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﭘﺴﺘﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ : پسته تر با ظرفیت 460 تن در سال

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: 13 نفر

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی تولید پسته :

ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻐﺰ ﺳﺒﺰ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺘﻪ و ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻨﺪان ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸﻮر ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 95 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺎل اﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف و در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح منطبق بر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟ ﻬﺎي ﺿﺒﻂ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ سالیانه رﻗﻢ بالایی از ﭘﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎیین و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟ ﻬﺎي ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﺜﺮا اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده وﻛﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﻟﺬا راه اﻧﺪازي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر و ﻃﺮح های ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

روش ﺗﻮﻟﻴﺪ طرح توجیهی تولید پسته :

ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺑﻪ روش ﺿﺒﻂ وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد: 1- روش ﺳﻨﺘﻲ  2- روش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻮده وﺧﻴﻠﻲ زود دﭼﺎر آﻓﺖ ﻣﻴ ﺸﻮد اﻣﺮوزه روش ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺘﺮود ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد و روش ﻛﺎر ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  وﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺷﻐﺎل آن وارد دﺳﺘﮕﺎه اﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮك ﮔﻴﺮي ﺑﻪ  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮك ﮔﻴﺮ ﺑﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﺮد ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺷﺪه و اﻣﺎده ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید پسته آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید