توضیحات

طرح توجیهی پوشک بچه

این مقاله مربوط است به طرح توجیهی پوشک بچه با ظرفیت 500000 ظرفیت در سال که می توانید برای دانلود رایگان طرح توجیهی فایلی که قرار داده شده است را نیز دانلود نمایید. در ادامه ما مقدمه ای از این طرح را نیز تشریح می کنیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎك بچه

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ: ﺑﭽﻪ ﭘﻮﺷﺎك ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: 17 نفر

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی پوشک بچه :

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت :  اﺑﺘﺪا ﺧﻤﻴﺮ ﭘﺎﻟﭗ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺮ ﺣﻼﺟﻲ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮري ﻣﺨﺼﻮص روي  ﮔﺎﻳﺪﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮدر ﺟﺎذب ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ و ﭘﻮدر روي ﻻﻳﻪ ﺗﻴﺸﻮ و ﺳﭙﺲ روي ﻻﻳﻪ ﺑﻚ ﺷﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد.

ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ  ﻧﺎوون ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻮﺷﻚ ﺑﭽﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮕﺮدد ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺴﺐ ﻫﺎت ﻣﻠﺖ روي ﻻﻳﻪ ﺑﻚ ﺷﻴﺖ ﭼﺴﺐ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﺳﻴﻠﻜﻮن ﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي 20 ﺗﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پوشک بچه آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیری